Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 3/2021, Pravidlá a postupy pri zabezpečovaní dodávok energií

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3/2021
Všeobecné metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Pravidlá a postupy pri zabezpečovaní dodávok energií
Elektrickú energiu a zemný plyn možno bezpochyby označiť za kľúčové až kritické komodity, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie činnosti v podstate akéhokoľvek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) eviduje aktuálnu situáciu na trhu s týmito základnými statkami, ako aj problémy s ktorými sa za posledné obdobie verejní obstarávatelia stretli. V tejto súvislosti bolo doposiaľ vydaných niekoľko „adresných“ metodických usmernení, v ktorých bola poskytnutá odpoveď na parciálne otázky, s ktorými sa verejní obstarávatelia ale aj obstarávatelia na úrad obrátili1).
Z obsahu predmetných žiadostí, ako aj zo všeobecne prezentovaných informácií vo verejne dostupných zdrojoch (ako sú napríklad masovokomunikačné prostriedky) vyplýva, že na aktuálnu situáciu majú vplyv v podstate dva zásadné faktory. Prvým je ukončenie činnosti jedného z dodávateľov na trhu s elektrickou energiou, v dôsledku čoho došlo k faktickému náhlemu zániku existujúcich zmlúv a „prechodu“ k odberateľov k tzv. dodávateľovi poslednej inštancie na obdobie najviac troch mesiacov2). Druhým faktorom je výrazný nárast cien, ktorého následkom je zlyhávanie niektorých existujúcich rámcových kontraktov so zafixovanou maximálnou hodnotou jednotkovej ceny, v ktorých je príznačná neochota zmluvných partnerov zúčastňovať sa tzv. minisúťaží pre zabezpečovanie dodávok na budúci kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie. Taktiež aktuálny nárast cien má vplyv aj na niektoré otvorené súťažné postupy, v ktorých možno zaznamenávať nepredloženie žiadnych ponúk, ponúk so zdanlivo vysokými cenami, presahujúcim rámec očakávania zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Uvedené môže byť spôsobené viacerými faktormi, a to počnúc prirodzenými trhovými mechanizmami, nezávislými od verejnými obstarávateľa alebo obstarávateľa až po nevhodne nastavené súťažné podmienky (podmienky účasti, zmluvné požiadavky, lehota viazanosti ponúk...), nesprávne zvolený postup obstarávania, alebo nesprávne určená predpokladaná hodnota, či nízka maximálna výška finančných prostriedkov, pokiaľ ide o zadávanie zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska.
Oba uvedené faktory spôsobili, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sú nútení vyhlasovať nové verejné obstarávania, prípadne sú nútení proces zadávania zákazky zopakovať. Uvedomujúc si závažnosť vzniknutej situácie a s ohľadom aj na potrebu predísť jej zopakovaniu v budúcnosti, úrad považuje za potrebné uviesť nasledovné skutočnosti.
V súvislosti s rozhodovaní o spôsobe zabezpečenia dodávky energií je v prvom rade dôležité uviesť, že verejný obstarávateľ je ten, ktorý rozhoduje o tom za akých podmienok bude obstarávať príslušnú komoditu a zároveň nesie plnú zodpovednosť za správnosť nastavenia procesu zadávania zákazky.
Príprava a plánovanie
Podľa § 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní platí, že príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov3) a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
Rovnako, s ohľadom na základné princípy verejného obstarávania, či povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov4) je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný postupovať ako „dobrý hospodár“.
V nadväznosti na to, úrad v rámci svojej metodickej aj kontrolnej činnosti konštantne zdôrazňuje, že kľúčovou fázou verejného obstarávania je plánovanie. Práve na túto fázu by sa mali verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zamerať a zohľadniť rozsah svojich potrieb na dlhšie obdobie, a nielen jednorazovo. Cieľom je zvolenie takej nákupnej stratégie, prostredníctvom ktorej sa dosiahne hospodárny a efektívny výsledok (tak z pohľadu finančných, ako aj administratívnych nákladov) v procese verejného obstarávania a zároveň aby nedošlo k umelému zužovaniu hospodárskej súťaže. V rámci fázy plánovania a prípravy je nevyhnutné pre určenie postupu verejného obstarávania zodpovedať si základné otázky, ktorými sú napr. výška predpokladanej hodnoty a spôsob jej určenia (výpočtu), kritéria na vyhodnotenie ponúk, povaha jednotlivých plnení a ich objektívna oddeliteľnosť, resp. neoddeliteľnosť a iné.
Postup zadávania zákazky sa určuje podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky s prihliadnutím na zatriedenie verejného obstarávateľa a kategóriu zákazky.
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje ustanovenie § 6 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade zákaziek na dodávku energií ide nepochybne o pravidelne sa opakujúce plnenie. Na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky je tak potrebné dať do pozornosti § 6 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého platí, že ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí z
a) celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b) celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
Určená predpokladaná hodnota zákazky pritom musí vychádzať z údajov, ktoré sú aktuálne, resp. aktualizované v čase, kedy sa odosiela na zverejnenie oznámenie, ktorým sa vyhlasuje dotknuté verejné obstarávanie.
Výber súťažného postupu zadávania zákazky
Ako bolo uvedené aj v publikovaných metodických usmerneniach5),
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve