Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3858-2021, povinnosť VO zriadiť komisiu na vyhodnotenie ponúk a verejne otvárať ponuky v DNS, možnosť navýšenia PHZ v DNS, možnosť využitia subdodávateľov v DNS, určenie PHZ DNS a čiastkovo zadávaných zákaziek

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3858-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 31.3.2020
Elektronickou poštou zo dňa 1.3.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate dva okruhy otázok vzťahujúce sa k dynamickému nákupnému systému (ďalej len ako „DNS“).
Vo vzťahu k ust. § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní sa úradu pýtate:
a) dokumenty k určeniu PHZ tvorí v tomto prípade iba suma určená ako maximálna hodnota všetkých zákaziek, ale musí verejný obstarávateľ disponovať aj podrobnými podkladmi, ako sa k maximálnej výške nákupov dopracoval? Ak by bolo jeho povinnosťou evidovať podrobné doklady, na základe ktorých dospel k PHZ, ako by sa postup určenia PHZ podľa § 6 ods. 10 ZVO odlišoval od postupu prieskumu trhu podľa § 6 ods. 1 zákona ZVO?
b) ak centrálna obstarávacia organizácia zriadi DNS napr. na 24 mesiacov, je možné v prípade vyčerpania PHZ navýšiť PHZ, ak DNS stále trvá, t.j. neuplynula ešte lehota/obdobie, na ktoré bolo DNS zriadené? Ak je možné hodnotu DNS navýšiť, aký procesný postup musí zvoliť verejný obstarávateľ, keďže formálne sa nejedná o zmenu zmluvy podľa § 18 ZVO.
Verejný obstarávateľ následne po zriadení DNS pri zadávaní čiastkovej zákazky zašle výzvu na predkladanie ponúk na základe svojich požiadaviek a v súlade so súťažnými podkladmi súčasne všetkým záujemcom zaradeným do DNS, pričom lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní o do dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Následne uchádzači predložia v zmysle § 49 ZVO prostredníctvom funkcionality modernizovaného systému EVO svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
1. Je technicky možné, aby v prípade centrálneho verejného obstarávania zadávanie čiastkových zákaziek v rámci zriadeného DNS si uskutočnili sami verejní obstarávatelia, pre ktorých bolo zriadené centrálne DNS, prostredníctvom funkcionality v modernizovanom systéme EVO? napr. centrálna obstarávacia organizácia b y pridala určitú rolu v rámci systému EVO verejnému obstarávateľovi? Je to v tomto prípade rola „konzultanta"?
2. Je povinnosťou verejného obstarávateľa zriadiť komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk v rámci čiastkového zadania zákazky? Je v súvislosti s touto otázkou rozhodujúca výška zákazky, t.j. ak by išlo o nadlimitnú čiastkovú zákazku, komisiu je povinný zriadiť? Ak by išlo o podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou komisiu by nebol povinný zriadiť? S uvedeným úzko súvisí otázka určenia PHZ pri jednotlivých čiastkových zákazkách. Máme za t o, že verejný obstarávateľ nemá povinnosť určovať PHZ pri jednotlivých čiastkových zadaniach, ale postačuje, aby bol z čiastkovej výzvy zrejmý rozsah zákazky. Dovoľujeme si požiadať ÚVO aj k tejto otázke (určovanie PHZ v rámci jednotlivých čiastkových výziev).
3. Má/nemá verejný obstarávateľ povinnosť pri zadávaní čiastkovej zákazky uskutočniť verejné otváranie ponúk a následne odoslať dokument „Záznam z otvárania ponúk" všetkým uchádzačom zaradeným do DNS, aj s rizikom odhalenia identity všetkých uchádzačov zaradených do DNS? Je verejné otváranie ponúk povinné, keďže osobitné pravidlo k otváraniu ponúk v rámci DNS sme v ZVO neidentifikovali.
4. Môžu uchádzači zaradení do DNS pri predkladaní ponúk v rámci čiastkového zadania zákazky využiť subdodávateľov? Máme za to, že nič tomu nebráni, za predpokladu dodržanie ustanovení § 41 ZVO.
5. je možné pri vyhodnocovaní ponúk v rámci DNS využiť model, ktorý nesie určité spoločné znaky s tzv. reverznou súťažou? Sme si vedomí skutočnosti, že podmienky účasti boli vyhodnocované v štádiu predlože
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve