Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10634-2021, čiastkovými zmluvami uzavretými na základe rámcovej dohody nie je možné vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode, ustanovenia čiastkových zmlúv nemajú prednosť pred ustanoveniami ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10634-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.9.2021
Elektronickou poštou z 24.8.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Na základe oznámenia č. 26819-WYP vo vestníku VO č. 154/2020 na predkladanie ponúk zo dňa 23.7.2020 sme sa zúčastnili verejného obstarávania, v ktorom sme ako uchádzač uspeli a ktorého výsledkom bolo podpísanie Rámcovej dohody č. 7-232/2020, ktorá bola verejným obstarávateľom zverejnená v súťažných podkladoch ako príloha C súťažných podkladov.
Uvedenú Rámcovú dohodu verejný obstarávateľ Žilinská univerzita v Žiline podpísala so 4-mi úspešnými uchádzačmi na základe vyhodnotenia ponúk zo dňa 8.2.2021 a zverejnil ju v Centrálnom registri zmlúv dňa 15.4.2021.
V uvedenej Rámcovej dohode v článku 6 „Spôsob plnenie na základe Rámcovej dohody a uzatváranie čiastkových zmlúv a objednávok“ je zadefinovaný ďalší postup v zadávaní čiastkových zmlúv.
Verejný obstarávateľ Žilinská univerzita v Žiline nás následne dňa 12.7.2021 oslovil Výzvou RD 2021/01.IO na predloženie ponuky na opätovné otvorenie súťaže na základe Rámcovej dohody č. 7-232/2020. Avšak v tejto výzve jednostranne bez vedomia všetkých účastníkov Rámcovej dohody č. 7-232/2020 zmenil podmienky spôsobu určovania ceny ako aj kritéria na vyhodnotenie tejto čiastkovej výzvy. Následne sme dňa 14.7.2021 upozornili verejného obstarávateľa na nesúlad podpísanej Rámcovej dohody s podmienkami v čiastkovej výzve a verejný obstarávateľ následne uvedenú čiastkovú súťaž RD2021/01 IO zrušil.
Následne dňa 19.7.2021 všetkým účastníkom Rámcovej dohody zaslal dodatok č. 1, ktorým chce zmeniť podmienky podpísané v Rámcovej dohode s odôvodnením, že v procese verejného obstarávania v jeho priebehu urobil administratívnu chybu.
V našom vyjadrení sme verejného obstarávateľa informovali že trváme na podmienkach Rámcovej dohody a nesúhlasíme so zmenou znenia podpísanej Rámcovej dohody, na čo verejný obstarávateľ reagoval 10.8.2021 zaslaním ďalšej čiastkovej výzvy č. RD 2021/02 - IO opäť s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve