Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11645-2021, kumulácia viacerých zmien zmluvy založených na rovnakom zákonnom dôvode, či sa limit uvedený v § 18 ods. 5 vzťahuje na každú jednotlivú zmenu vyvolanú odlišnou udalosťou/okolnosťou?, povinnosť zaslať oznámenie o ..

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11645-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 26.10.2021
Listovou zásielkou zo dňa 08.09.2021 (doručenou dňa 27.09.2021) ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky (ďalej len „zákazka") bolo uskutočnené postupom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o dielo ako výsledok verejného obstarávania sa stala platnou a účinnou v roku 2013. V súlade s metodickým usmernením č. 10928-5000/2016 zo dňa 04.06.2016 kde sa uvádza cit: „Problematika zmeny zmluvy (...) počas ich trvania (t.j. uzatvárania dodatkov) je upravená v § 18 zákona č. 343/2015. Predmetná úprava sa vzťahuje aj na uzatváranie dodatkov k zmluvám uzatvoreným podľa zákona č. 25/2006 Z.z. (...). Uvedené odôvodňuje absencia prechodného ustanovenia upravujúceho uzatváranie dodatkov.
Predmetom zákazky sú stavebné práce - líniová stavba v dĺžke približne 15 km. Počas realizácie zákazky nastala mimoriadna kumulácia nepredvídateľných okolností. Technické riešenie týchto nepredvídateľných okolností vyžaduje nevyhnutné zmeny zmluvy, ktoré nebolo ani pri vynaložení náležitej starostlivosti možné predvídať v čase vyhlásenia verejného obstarávania ako ani v čase uzatvorenia zmluvy. Súčasne sa v priebehu plnenia zmluvy objavila potreba vykonania doplňujúcich stavebných prác vyvolaná doplňujúcimi požiadavkami štátnych orgánov, zmenou technických predpisov ako aj predĺžením pôvodnej lehoty výstavby. V dôsledku toho je nevyhnutná zmena zmluvy aj o doplňujúce stavebné práce za splnenia požiadaviek podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Nepredvídateľné okolnosti a doplňujúce stavebné práce vyžadujú vykonanie zmeny v rozsahu, v čase a v spôsobe vy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve