Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11906-2021, je cirkevná škola verejný obstarávateľ?, ako zabezpečiť externého dodávateľa stravy v škole?, zabezpečenie stravovania v škole prostredníctvom prenájmu jedálne, zmluva vo verejnom obstarávaní na dobu neurčitú

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11906-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.10.2021
Elektronickou poštou zo dňa 30.09.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Som členkou Rady školy v Bratislave a chcem riešiť problém s dodávkou jedla do školskej jedálne. Potrebovala by som teda tieto informácie:
1) Je základná škola s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je cirkev, verejným obstarávateľom v zmysle zákona (ako osoba napojená na štátny rozpočet)?
2) v prípade, že táto škola nedisponuje riadnou školskou kuchyňou a potrebuje, externého dodávateľa stravovania, ako má postupovať a ako má byť zákazka formulovaná?
3) v prípade, že sa táto škola rozhodne neurobiť verejnú súťaž na dodávku stravovania, ale iba priamym zadaním prenajme časť svojej budovy na "užívanie výdajnej školskej jedálne za účelom poskytovania stravovania žiakom a zamestnancom formou dovozu a výdaj ú jedla", je to zákonný postup?
4) Môže obstarávateľ / cirkevná škola uzavrieť akúkoľvek dodávateľskú zmluvu na dobu neurčitú?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad realizuje svoju kompetenciu podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní (metodicky usmerňovať účastníkov procesu verejného obstarávania) vo vzťahu k účastníkom procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní.
V súvislosti s Vašimi otázkami zdôrazňujeme, že ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenciami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním. Uvedená činnosť by kolidovala s dohľadovou právomocou úradu, ktorý by v prípade nahrádzania rozhodnutí verejných obstarávateľov v podstate kontroloval sám seba. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Vami uvedený okruh otázok zameraný na riešenie/nastavenie konkrétneho postupu verejného obstarávateľa na zabezpečenie stravovania v školskej jedálni presahuje rámec kompetenčnej pôsobnosti odboru metodiky. Zdôrazňujeme, že verejný obstarávateľ nemôže prenášať zodpovednosť za úkony, ktoré majú/ môžu byť realizované v konkrétnom procese zadávania zákazky na úrad.
Z uvedených dôvodov Vám poskytujeme všeobecnú odpoveď zameranú na prierez Vami dopytovanej problematiky.
1. Rozhodnutie týkajúce sa určenia postavenia dotknutého subjektu vo vzťahu k právnym predpisom upravujúcim oblasť verejného obstarávania je kompetentný urobiť každý subjekt sám pri zohľadnení príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré vo všeobecnosti vymedzujú osoby povinné uplatňovať zákon o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek (verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní).
Povinnosť aplikovať zákon o verejnom obstarávaní má v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ definovaný v ustanovení § 7 cit. zákona a obstarávateľ definovaný v ustanovení § 9 cit. zákona. Povinnosť používať pravidlá a postupy verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek sa vzťahujú aj na tzv. dotovanú osobu podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ak verejný obstarávateľ poskytne tejto osobe finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, pričom táto osoba je povinná postupovať podľa pravidiel a postupov ustanovených v § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Ustanovením § 7 zákona o verejnom obstarávaní sa vymedzuje okruh subjektov, tzv. klasický sektor – verejný obstarávateľ, na ktoré sa vzťahuje povinné uplatňovanie zákona. Je vo verejnom záujme, aby zákon o verejnom obstarávaní uplatňoval každý subjekt, ktorý používa verejné financie, podlieha kontrole alebo riadeniu iného verejného obstarávateľa. Definícia verejného obstarávateľa zahŕňa štátne, regionálne a miestne organizácie a ďalšie organizácie plniace potreby vo všeobecnom záujme. Ide o také vymedzenie pojmu, ktorý zahŕň
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve