Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 15601-2020, komisia - odborné vzdelanie alebo odborná prax zodpovedajúca predmetu zákazky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

15601-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 2.12.2020
Elektronickou poštou z 2.11.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Otázka smeruje k naplneniu požiadavky ZVO, aby komisia na hodnotenie ponúk mala odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Jedná sa o podlimitnú zákazku, podľa § 108 ZVO, na dodanie stavebných prác.
V prvom rade uvádzame, že v zmysle príslušných súťažných podkladov časti E - Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia je jediným kritériom pri hodnotení ponuky najnižšia celková cena za predmet zákazky. Ďalej je potrebné uviesť, že referencie v zmysle súťažných podkladov časti F, bodu 3.1 Technická a odborná spôsobilosť na predloženie referencie, ktorými má uchádzač preukázať realizáciu prác rovnakého alebo obdobného druhu boli nastavené odborníkom projektantom, pričom tento bol k dispozícií pre technické otázky (odbor stavebníctvo) ako externý špecialista aj počas vyhodnocovania ponúk.
K uvedenej problematike dávame do pozornosti aj metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie (...) č. 29-5000/2011 zo dňa 31.1.2011, v ktorom ÚVO uviedol, že výber odborníkov, ktorí budú členmi komisie na vyhodnotenie ponúk je výlučne v kompetencií verejného obstarávateľa. Musí však brať do úvahy, že komisia musí byť schopná posúdiť ponuku z hľadiska technického, zmluvného, ako aj cenového.
V tejto súvislosti dávame do po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve