Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2718-2022, definovanie predmetu zákazky na servis motor. vozidiel, ktorý v sebe zahŕňa aj dodávku náhradných dielov/súčiastok, definovanie kritérií pri zákazke na servis motor. vozidiel, ktorý v sebe zahŕňa aj dodávku ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2718-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 05.01.2022
Elektronickou poštou zo dňa 07.12.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Akým spôsobom má verejný obstarávateľ stanoviť podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní objektívne kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak predmetom rámcovej dohody bude aj servis motorových vozidiel, ktorý v sebe zahŕňa aj dodávku náhradných dielov/súčiastok, pričom ide o tovar druhovo rozsiahly, a to aj s ohľadom na rôzne značky motorových vozidiel, v dôsledku čoho nemôže verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vymedziť predmet zákazky.
1. Ak verejný obstarávateľ nemusí pri vyhodnocovaní ponúk prihliadať na túto skutočnosť (t.j. ako kritérium určí len cenu práce podľa jednotlivých úkonov), nie aj cenu tovaru (náhradných dielov/súčiastok), môže v súťažných podkladoch uviesť, že predložené cenové ponuky uchádzačov-cenníky náhradných dielov/súčiastok budú súčasťou rámcovej dohody ako jej príloha?
2. Z dôvodu splnenia náležitosti rámcovej zmluvy-určenie podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, čo sa týka ceny môže verejný obstarávateľ zapracovať cenník náhradných dielov/súčiastok/materiálu do rámcovej zmluvy ako jeho prílohu uplatnením § 18 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní po uskutočnení VO tak, že v návrhu rámcovej dohody (ktorá bude súčasťou súťažných podkladov) bude upravená zmena zmluvy, t.j. jej doplnenie o prílohu - predmetný cenník?
V doplnení Vašej žiadosti zo dňa 8.12.2021 uvádzate, cit.: K VO pri zazmluvnení servisu a opráv osobných automobilov sa Úrad vyjadril v metodickom usmernení č. 14662-5000/2020, avšak vzhľadom na obsah otázky len vo vzťahu k výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky, nie k stanoveniu objektívnych kritérií podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní a stanoveniu ceny v rámcovej dohode čo sa týka náhradných dielov.
V materiáli vydanom Úradom: „Rámcové dohody uzatvárané verejnými obstarávateľmi" sa na konci uvádza, že „nastavenie kritéria ako súčtu jednotkových cien spôsobuje problémy... nastavenie kritéria môže prakticky viesť k tomu, že nebude vybraná cenovo najvýhodnejšia ponuka, nakoľko jednotlivé tovary/služby môžu byť dodávané/vykonávané na mesačnej/dennej báze, iné zas výnimočne, príp. v rôznych množstvách. Takéto kritérium preto môže zvádzať uchádzačov k špekuláciám ohľadom stanovenia jednotkových cien k jednotlivým položkám, pričom predpokladanú nemej častú a rozsahovo malú položku si uchádzač môže naceniť„pod cenu", nakoľko mu to vykryjú zisky z položiek, ktoré sú dodávané/vykonávané častejšie a vo veľkom rozsahu." Tu podotýkam, že situácia je o to komplikovanejšia, ak sa servis obstaráva, (tak ako to bolo uvádzané v otázke, na ktorú Úrad poskytol metodické usmernenie č. 14662-5000/2020) pre motorové vozidlá viacerých továrenských značiek.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých účastníkov procesu verejného obstarávania pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré im z tohto postavenia vyplývajú pri uskutočňovaní verejného obstarávania. Rovnako nie je účelom metodického usmerňovania hodnotenie, resp. schvaľovanie krokov účastníkov v konkrétnom verejnom obstarávaní. Takáto činnosť prináleží výkonu dohľadu, ktorú vykonáva iný, funkčne príslušný útvar úradu na podklade doručenia kompletnej dokumentácie z predmetného verejného obstarávania a na základe iných ustanovení zákona ako je § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Len takým spôsobom je možné komplexne posúdiť skutkový stav a priradiť mu náležitú právnu kvalifikáciu aj s prípadným konštatovaním o porušení zákona o verejnom obstarávaní a jeho intenzity vplyvu na výsledok verejného obstarávania.
Metodická činnosť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve