Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4097-2021, možnosť overovať plnenie povinností/predpokladov vyžadovaných inými právnymi predpismi resp. legislatívou EÚ v procese verejného obstarávania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4097-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 31.03.2021
Elektronickou poštou zo dňa 11.03.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Na spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. sa vzťahujú dva typy povinností dodržiavania súladu s medzinárodnými sankciami. Prvý typ vyplýva priamo z platnej slovenskej legislatívy (zákon NRSR č. 289/2016 Z.z., o vykonávaní medzinárodných sankcií) a týka sa dodržiavania sankcií vyhlásených OSN, EU alebo slovenskou sankčnou autoritou. Druhým typom sú záväzky dodržiavania súladu s medzinárodnými sankciami, ktoré spoločnosti vyplývajú z jej zmluvných záväzkov (konkrétne napríklad z úverových vzťahov s financujúcimi bankami). Tieto okrem sankcií vyhlásených zo strany OSN a EU zahŕňajú spravidla aj sankcie vyhlásené napr. sankčnými autoritami USA a prípadne aj úradmi iných krajín, či relevantnými medzinárodnými organizáciami.
V prípade porušenia týchto povinností (napríklad uzavretím zmluvy s osobou označenou v niektorej z týchto sankcií, tzv. sankcionovaná osoba) by sa spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. vystavila riziku porušenia zákona a/alebo jej zmluvných záväzkov. V prípade úverových zmlúv by ich porušenie mohlo viesť k okamžitej predčasnej splatnosti, čo by pre spoločnosť znamenalo nedozerne ekonomické škody a potenciálne aj ohrozenie samotnej jej činnosti - t.j. ohrozenie výroby elektriny na domácu spotrebu a vývoz.
Povinnosť neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom preto nevyplýva z procesu verejného obstarávania ale z povinností vyplývajúcich z iných právnych predpisov a záväzkov obstarávateľa. Obstarávateľ je povinný konať tak v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. („ZoVO") ale aj ostatnými právnymi predpismi.
V rámci predchádzania týmto zásadným rizikám, ktorým by porušenie zákona č. 289/2016 Z.z. alebo porušenie iných povinností bo/o, spoločnosť aktualizuje a zavádza viacero nových opatrení. Jedným z nich je aj mechanizmus, ktorým spoločnosť zabezpečí plnenie zákonných a zmluvných povinností, a teda preverí svojich budúcich zmluvných partnerov pred ich zazmluvnením. Ak spoločnosť zistí, že sa jedná o osobu uvedenú na aktuálnych sankčných zoznamoch a uzavretie príslušnej zmluvy s ňou by bolo porušením akejkoľvek zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, na ktorej dodržiavanie je spoločnosť povinná, spoločnosť zmluvu s danou osobou nemôže uzavrieť. Spoločnosť je povinná takýto mechanizmus zaviesť aj v prípade zákaziek, na zadávanie ktorých aplikuje postupy podľa ZoVO.
Rešpektujúc pravidlá a postupy požadované zo strany ZoVO z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve