Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4987-2021, postup vyhodnotenia ponúk pred začatím elektronickej aukcie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4987-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 06.05.2021
Dňa 06.04.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Týmto si Vás dovoľujem požiadať o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v oblasti vyhodnocovania ponúk podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
1. Verejný obstarávateľ realizuje zadanie zákazky na obstaranie stavebných prác postupom verejnej súťaže uplatniac prvú vetu § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. postupom tzv. reverznej verejnej súťaže, pričom pri vyhodnotení ponúk použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Komisia zriadená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie podmienok účasti (ďalej len „komisia“) po otvorení predložených ponúk vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Súčasťou predložených ponúk je aj podrobnejší výpočet uvedený v dokumente „Výkaz výmer“, ktorý má byť v súlade s výsledným návrhom na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (výsledný návrh na samostatnom dokumente obsahujúcom návrh na plnenie kritérií).
2. Predmetom vyhodnotenia predložených ponúk je aj posúdenie, či hodnota návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) je správna, či sa uchádzač pri príprave svojej ponuky nedopustil chyby, ktorá má vplyv na hodnotu jeho návrhu na plnenie kritéria a to prepočítaním položiek v dokumente „Výkaz výmer“ za účelom vylúčenia chýb v písaní alebo počítaní a potvrdenia správnosti hodnoty predloženého návrhu. V prípade zistenia chýb v písaní alebo počítaní a identifikácii rozhodného návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (identifikácia rozhodného návrhu na plnenia kritéria v súlade s Výkladovým stanoviskom úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2016 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria), verejný obstarávateľ postupuje podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní aj v súvislosti s návrhmi na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a je povinný umožniť uchádzačovi prostredníctvom inštitútu vysvetlenia ponuky upraviť ním predložený výpočet v dokumente „Výkaz výmer“ tak, aby bol v súlade s rozhodným ná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve