Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5420-2020, predkladanie dokladov preukazujúcich osobné postavenie zahraničným uchádzačom/záujemcom

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5420-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 20.4.2020
Elektronickou poštou z 9.3.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o poskytnutie metodického usmernenia sa pýtate, či v prípade subjektu (uchádzača) so sídlom v inej krajine Európskej únie (a jeho členov štatutárneho orgánu taktiež s pobytom v tejto inej krajine Európskej únie) postačuje na preukázanie osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní doloženie dokladov iba z krajiny sídla subjektu, resp. pobytu štatutárneho orgánu (t .j. nie zo SR)? Ide konkrétne o výpis z registra trestov, potvrdenie zo zdravotnej a sociálnej poisťovne, potvrdenie z daňového a colného úradu, potvrdenie zo súdu.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve