Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7310-2021, horizontálny inštitucionálny in house, vertikálny in house - viacerí ovládajúci verejní obstarávatelia, horizontálna neištitucionálna spolupráca

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7310-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.06.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.05.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:
„I.
Naša spoločnosť Automobilové opravovne Ministerstva vnútra, a.s. (ďalej len „AOMVSR") je akciovou spoločnosťou, pričom vlastníkom jediného kusu kmeňovej akcie je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (dôkaz: výpis z Obchodného registra a Stanovy). V spoločnosti nie je žiadna účasť súkromného kapitálu, priama ani nepriama, ako vyplýva z charakteru existujúceho akcionára. Vo veci samotnej kontroly, v zmysle zakladajúcich dokumentov spoločnosti AOMVSR (stanovy v úplnom znení z 18.11.2020), konanie v mene tejto spoločnosti vykonáva predstavenstvo akciovej spoločnosti, do ktorého všetkých členov nominuje jediný akcionár - Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo vnútra SR, pričom táto vykonáva aj pôsobnosť valného zhromaždenia. Ako z prehľadu činnosti a tržieb spoločnosti AOMVSR (roky 2016, 2017, 2018, 2019) vyplýva, takmer celá výrobná činnosť (91,37%) spoločnosti AOMVSR je poskytovaná kontrolujúcej osobe. Ostatné príjmy sú príjmami zo súvisiacej činnosti pre iné subjekty, najmä rôznych verejných obstarávateľov.
II.
Nakoľko na to existuje priestor, máme záujem poskytovať služby našich interných zamestnancov a našich prevádzok (opravárov a opravárskych dielní) aj iným verejným obstarávateľom vo vzťahu ku servisu a údržbe ich vozových parkov a iných súvisiacich služieb. Konkrétne ide o samotné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a o Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pričom Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy a Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtová organizácia, zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR.
V zmysle ustanovení čl. 12 SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, ale aj v zmysle implementovaných ustanovení § 1 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, pravidlá zadávania zákaziek v zmysle tohto zákona sa nevzťahujú na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu podľa odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky;
a) verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,
b) viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a
c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak sú splnené tieto podmienky:
a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,
b) zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a
c) kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.
V zmysle § 1 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá túto zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, ak v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu. Zákon o verejnom obstarávaní sa taktiež v zmysle § 1 ods. 10 nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a ak sú splnené tieto podmienky:
a) touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve