Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7660-2021, tretia osoba v pozícii subdodávateľa, podmienka osobnej účasti na realizácii zákazky - percentuálny podiel

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7660-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 25.06.2021
Elektronickou poštou zo dňa 02.06.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „ týmto by sme Vás chceli poprosiť o radu ako korektne vyriešiť problém s percentuálnym podielom 3. osoby (subdodávateľa) na plnení predmetu zákazky ZoD. V konkrétnom prípade ide o stavebné práce už v realizácii.
Pri verejnom obstarávaní úspešný uchádzač o realizáciu stavebných prác predložil 100% referencie svojho subdodávateľa. Po podpise zmluvy o Dielo sa na MV SR zaslala Informácia o subdodávateľoch formou Vyhlásenia zhotoviteľa stavebných prác, v ktorom zhotoviteľ SP prehlasuje, že pri plnení predmetu zákazky ZoD využije kapacitu iba jedného subdodávateľa (t.j. spoločnosť, ktorej referencie využil pri VO na SP). Podiel na plnení zákazky, ktorý má vykonať daný subdodávateľ predstavuje 0,3471%, predmetom subdodávky je Dodanie betónovej dlažby.
Aká minimálna % hodnota plnenia zákazky musí byť zabezpečená 3. osobou/subdodávateľom (aby v prípade auditu nedošlo ku korekcii výšky sumy oprávnených výdavkov NFP na stavebné práce)?
Je postačujúce, že v našom prípade je predmetom subdodávky iba dodanie betónovej dlažby?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi. Úrad v rámci metodického usmerňovania nemôže posudzovať súlad určitej jednostranne popísanej situácie so zákonom o verejnom obstarávaní. Je tomu tak najmä z dôvodu, že by tým úrad mohol prejudikovať svoje budúce možné rozhodnutia a samotné posudzovanie by vykonával na základe nedostatočných informácií, t.j. bez kompletnej spisovej dokumentácie.
V súvislosti s Vašou otázkou zdôrazňujeme, že ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenciami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním. Uvedená činnosť by kolidovala s dohľadovou právomocou úradu, ktorý by v prípade nahrádzania rozhodnutí verejných obstarávateľov v podstate kontroloval sám seba.
Vychádzajúc z uvedeného a v spojení so skutočnosťou, že úrad nemôže prejudikovať výsledky auditu a prípadnú korekciu výšky sumy oprávnených výdavkov NFP na stavebné práce, Vám poskytujeme všeobecnú odpoveď týkajúcu sa problematiky tretej osoby (v pozícii subdodávateľa).
Účelom inštitútu podmienok účasti je nastavenie pravidiel, ktoré umožňujú preskúmať spôsobilosť uchádzačov alebo záujemcov s cieľom umožniť súperenie o zákazku iba spôsobilým hospodárskym subjektom, u ktorých existuje predpoklad riadneho plnenia zákazky. Z tohto pohľadu predstavujú podmienky účasti eliminačné kritériá, ktoré v prípade ich nesplnenia zo strany uchádzačov alebo záujemcov rezultujú v ich vylúčenie z verejného obstarávania.
Podľa čl. 63 sm
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve