Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Národný projekt „IS eForms“ zjednoduší verejné obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. júna 2022 - Zjednodušiť a sprehľadniť proces verejného obstarávania a znížiť administratívnu záťaž pre firmy a štát pomôže nový národný projekt „IS eForms“. Úrad pre verejné obstarávanie vďaka nemu zavedie do praxe nové elektronické formuláre.

Tie sa budú vo veľkej miere predvypĺňať automaticky, zníži sa ich počet, budú integrované na interné systémy ÚVO, informačné systémy verejnej správy, ako aj na komerčné elektronické prostriedky používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní. Vyzvanie na národný projekt vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Národný projekt „IS eForms“ sa týka elektronických formulárov, ktoré sa používajú počas celého životného cyklu verejného obstarávania (oznámenia a informácie používané vo verejnom obstarávaní, ostatné podania a žiadosti, ako napríklad žiadosť o registráciu verejného obstarávateľa a obstarávateľa, žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov,  podávanie námietok, žiadosť o metodické usmernenie, žiadosť o ex ante posúdenie dokumentov a pod.). Formuláre oznámení používané vo verejnom obstarávaní sa zjednotia so štandardmi, ktoré sa používajú v celej Európskej únii.

Vďaka tomu sa zjednotia a sprehľadnia údaje vo verejnom obstarávaní, čo zjednoduší ich ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie. Zavedením európskych štandardov pre elektronické formuláre si Slovenská republika splní úlohu členského štátu podľa Vykonávacieho nariadenia EK č. 2019/1780 zo dňa 23.9.2019.

Vďaka projektu budú mať elektronické formuláre rovnaký dizajn v zmysle jednotného dizajn manuálu elektronických služieb, budú dynamické, intuitívne, užívateľsky prívetivé a tam kde to bude možné automaticky predvyplnené, čo skráti čas vypĺňania formulárov a prácu s nimi a zjednoduší ich správu. Pri jednotlivých poliach bude možné ich názov upraviť a pripojiť kontextovú nápovedu, čím sa odstránia zbytočné rozdiely a  pojmy, ktoré účastníkov verejného obstarávania často miatli.

Údaje budú vo veľkej miere automatizovane spracované vďaka integráciám na interné systémy ÚVO, informačné systémy verejnej správy (najmä registre a informačné systémy Štatistického úradu, Ministerstva vnútra SR, Generálnej prokuratúry SR, Ministerstva Spravodlivosti SR, Finančnej správy SR, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní s využitím Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov, ako aj na Centrálny register zmlúv, Register partnerov verejného sektora), ale aj na komerčné elektronické systémy.

Podnikatelia vďaka novému systému pri niektorých funkcionalitách a v niektorých krokoch ušetria čas pri vypĺňaní formulárov, skráti sa čas pri spracovaní žiadostí a to vďaka automatizovanému overovaniu údajov v zdrojových registroch.  Rýchlejšie sa tak spracujú napríklad žiadosti o zápis, predĺženie tohto zápisu, či zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov pre podnikateľov.

Napríklad, systém eForms si v prípade tuzemských žiadateľov automaticky stiahne z registrov údaje a potvrdenia, ktoré preukážu splnenie spomienok účasti vo verejnom obstarávaní a budú použiteľné na právne úkony. Pôjde najmä o odpisy z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, výpisy z Registra trestov, potvrdenia z evidencie daňových nedoplatkov, potvrdenia o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie, potvrdenia o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie alebo potvrdenia, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,  a pod.

Projekt „IS eForms“ sa má realizovať počas najbližších 20 mesiacov, pričom záväzkom je, aby Úrad pre verejné obstarávanie celý projekt implementoval do 25. októbra 2023. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ je vo výške 1 894 417,56 eur.

Zdroj: MIRRI SR

 

Spracované podľa internetovej stránku: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.