Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12589-2021, postup zabezpečenia nákupu elektriny

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12589-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 08.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 19.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, cit.:
„Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len „FNsP NZ“) žiada o poskytnutie metodického usmernenia pri zabezpečení nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre naše odberné miesta.
FNsP NZ, ako príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) na základe výzvy MZ SR zaslala na MZ SR žiadosť o zabezpečenie predmetnej zákazky na obdobie od 1.1.2022 – 31.12.2022 opätovným otvorením súťaže na základe platnej a účinnej Rámcovej dohody, ktoré uzatvorilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) v postavení verejného obstarávateľa a zároveň v postavení centrálnej obstarávacej organizácie.
Dňa 11.10.2021 o 15.17 hod bola doručená emailová správa zo strany MZ SR citujem: „že v súvislosti s vysokým nárastom cien energií na trhu, dodávatelia, ktorí uzatvorili s verejným obstarávateľom Rámcovú dohodu č. OVO-2018/000028 zo dňa 14.11.2018 (ďalej len „Rámcová dohoda“), nepredkladajú v rámci opätovných otváraní rámcovej dohody svoje ponuky, resp. nie sú ochotní.
Z uvedeného dôvodu Vám týmto oznamujeme, že Ministerstvo vnútra SR nie je v súčasnej dobe schopné obstarať nákup energií (elektrickej energie a zemného plynu) na základe vyššie uvedenej rámcovej dohody. V zmysle vyššie uvedeného Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča organizáciám vo svojej pôsobnosti účastníkom centrálneho verejného obstarávania energií zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie vyššie uvedených komodít iným spôsobom.“.
FNsP NZ ako verejný obstarávateľ pri zabezpečení vyššie uvedených komodít postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Nakoľko predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, zákazka je nadlimitná, ktorú z časového hľadiska nie je možné zabezpečiť najneskôr 10.12.2021 (kvôli iným predpisom platným pre distribúcie). V súvislosti s vysokým nárastom cien energií na trhu ani nie je vhodná doba na uzatvorenie zmluvy na dlhšie obdobie, znamenalo by porušenie § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní – hlavne princíp hospodárnosti a efektívnosti.
FNsP NZ uvažuje o využití § 81 – priame rokovacie konanie na preklenutie obdobia potrebného na prípravu a realizáciu procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní cca na 2 mesiace.
Zákon o verejnom obstarávaní v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) umožňuje uzatvoriť dodatok do 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Na základe predloženej cenovej ponuky od pôvodného dodávateľa na overenie súčasnej ceny el. energie však navrhovaná jednotková cena na 2 mesiace je o cca. 322,68% vyššia ako pôvodne zazmluvnená (pôvodná jednotková cena je 59,884 EUR bez DPH za MWh elektrickej energie, navrhnutá – 253,12 EUR bez DPH za 1 MWh). Hodnota dodatku uzavretého na obdobie 2 mesiacov by prekročila hranicu 50% pôvodnej zmluvy.
V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadame o metodické usmernenie pri postupe zabezpečenia danej komodity.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve