Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13355-2021, postup a priebeh rokovacieho konania so zverejnením s postupným znižovaním poúk, potreba úpravy pouky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, zmena súťažných podkladov v priebehu rokovania, vysvetľovania v ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13355-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 6.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 05.11.2021 a listom zo dňa 11.11.2021, ktorý bol doručený Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) dňa 18.11.2021 ste sa obrátili na úrad so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné otázky:
1. Je uchádzač v procese rokovania podľa § 73 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinný aktualizovať/upraviť svoju základnú/aktualizovanú ponuku podľa požiadaviek verejného obstarávateľa prednesených v procese rokovania?
2. Je uchádzač v procese rokovania podľa § 73 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinný zlepšiť svoju ponuku podľa požiadaviek verejného obstarávateľa prednesených v procese rokovania, ak by takéto zlepšenie znamenalo zlepšenie ponuky nad rámec minimálnych požiadaviek a kritérií stanovených v súťažných podkladoch?
3. Je uchádzač v procese rokovania podľa § 73 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinný zlepšiť svoju ponuku podľa požiadaviek verejného obstarávateľa prednesených v procese rokovania, ak by takéto zlepšenie znamenalo zvýšenie ponukovej ceny?
4. Je záujemca v lehote na predkladanie základných ponúk podľa § 72 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený využiť inštitút vysvetľovania podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní a inštitút revíznych postupov podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k súťažným podkladom poskytnutým na vypracovanie základnej ponuky? (napr. výzva na predloženie základnej ponuky)
5. Je verejný obstarávateľ oprávnený v lehote na predkladanie základných ponúk podľa § 72 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený aplikovať § 40 ods. 5 písm. b) alebo c) zákona o verejnom obstarávaní bez toho, aby zrušil informáciu o výbere záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením?
6. Je verejný obstarávateľ oprávnený v lehote na predkladanie základných ponúk podľa § 72 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený meniť znenie súťažných podkladov, ktoré boli poskytnuté pri vyhlásení verejného obstarávania, t.j. s týmito sa oboznámili všetci záujemcovia, ktorí predložili/nepredložili žiadosť o účasť.
7. Sú uchádzač a verejný obstarávateľ oprávnení rokovať podľa § 73 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní aj o návrhu zmluvy o dielo, ak bol návrh zmluvy o dielo súčasťou súťažných podkladov poskytnutých pri vyhlásení verejného obstarávania, t.j. so zmluvou o dielo sa oboznámili všetci záujemcovia, ktorí predložili/nepredložili žiadosť o účasť.
8. Je verejný obstarávateľ oprávnený vo výzve na rokovanie stanoviť ďalšie/iné pravidlá na rokovanie, ak tieto neboli súčasťou súťažných podkladov a výzvy na predkladanie základných ponúk?
9. Ak si verejný obstarávateľ nestanovil v súťažných podkladoch akékoľvek pravidlá na aplikáciu § 73 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je verejný obstarávateľ oprávnený tento inštitút využiť?
10. Je verejný obstarávateľ pri aplikácii § 73 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený vstúpiť do rokovania len s 1/ 2 niektorým z uchádzačov, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky a kritériá stanovené verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?
11. Je verejný obstarávateľ pri aplikácii § 73 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený vylúčiť základnú ponuku uchádzača? (napríklad toho, ktorý napriek tomu, že spĺňa minimálne požiadavky a kritériá ponúkol technické riešenie na najnižšej úrovni zo všetkých, alebo toho, ktorý ponúkol najvyššiu cenovú ponuku). Ak áno, na základe ktorého ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní?
12. Aký má proces znižovania ponúk podľa § 73 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní dosah / dopad na ponuky uchádzačov, ktorí nebudú vyzvaní na ďalšie kolo rokovania? Čo sa s takouto základnou ponukou, ktorá nebude ďalej predmetom rokovania, z pohľadu procesu verejného obstarávania fakticky stane?
13. Čo v praxi znamená proces znižovania ponúk podľa § 73 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, aký jeho účel, priebeh a aké sú jeho pravidlá?
14. Prebieha proces znižovania ponúk podľa § 73 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní len na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania? Ak áno, znamená to, že verejný obstarávateľ môže pokračovať v rokovaní len s uchádzačom, ktorý predložil základnú ponuku s najnižšou ponukovou cenou?
15. Ak základná ponuka uchádzača predložená v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 70 a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve