Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13712-2021, správa bytového domu vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13712-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 25.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: Mesto ako verejný obstarávateľ má vo svojom majetku okrem iného aj byty a bytové domy. Tieto byty a bytové domy je potrebné spravovať v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle uvedeného zákona na základe tohto zákona vykonáva správu bytov správca. Správcu určuje spoločenstvo vlastníkov. V praxi sú dve situácie:
1, kedy mesto vlastní len určitý počet bytov v bytovom dome - vtedy mám zato, že výber správcu a dodávateľov je v kompetencii spoločenstva, kedy sa mesto musí podvoliť výsledku hlasovania (viď metodické usmernenie UVO Č. 11506-5000/2018);
2, keď je mesto vlastníkom všetkých bytov v bytovom dome (100%).
Ako má mesto postupovať v tomto prípade? Je možné aj v tomto prípade aplikovať postup v zmysle usmernenia UVO č. 11506-5000/2018?
Resp. podlieha v tomto prípade výber správcu postupom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní? V prípade potreby vykonania opráv, napr. výmena výťahu, strechy, prípadne zateplenie ako má mesto postupovať, podľa zákona č. 343/2015 Z.z. alebo podľa zákona č. 182/1993 Z.z. ? Na bytové domy sa vzťahuje zákon 182/1993 Z.z. v tomto prípade má mesto (ako 100% vlastník) postavenie spoločenstva vlastníkov a tento zákona neodkazuje na postupy v zmysle zákona č. 343/2015 2. z., ale pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia, ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu. t.z. konať s náležitou odbornou starostlivosťou a to iste platí aj pre mesto, ktoré je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a 138/1991 Zb. povinné postupovať pri nakladaní s majetkom mesta hospodárne, účelne a efektívne.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. V rámci metodického usmerňovania účastníkov procesu verejného obstarávania sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Taktiež upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve