Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13891-2020, nahradenie tretej osoby - kľúčových expertov

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13891-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 09.10.2020
Elektronickou poštou zo dňa 18.09.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Verejný obstarávateľ vyzval uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré preukázal v ponuke prostredníctvom čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 ZVO. Uchádzač okrem iných dokladov predložil na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO pri jednotlivých kľúčových odborníkoch dohody o vykonaní práce zo dňa 19.08.2020 (uzatvorené medzi uchádzačom a kľúčovými odborníkmi), ktoré nadobudnú účinnosť až dňom účinnosti zmluvy o dielo na predmet zákazky. Lehota na predloženie ponúk uplynula dňa 22.07.2020.
Nakoľko uchádzač v čase predkladania ponúk nemal s týmito kľúčovými odborníkmi uzatvorené dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, vyhodnotil verejný obstarávateľ kľúčových odborníkov ako iné osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO a nie ako vlastných zamestnancov uchádzača v zmysle Zákonníka práce. Nakoľko uchádzač ani po opätovnej žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v zmysle § 40 ods. 4 ZVO nebol schopný preukázať osobné postavenie za týchto kľúčových odborníkov, bol požiadaný o ich nahradenie podľa § 40 ods. 5 písm. c) ZVO.
Uchádzač následne predložil nových (odlišných od pôvodne predložených) kľúčových expertov, ale nie prostredníctvom inej osoby, ale ako vlastné kapacity - zamestnancov, čo deklaroval dohodami o vykonaní práce s dátumom podpisu a účinnosti pred termínom vyhlásenia samotnej súťaže.“
V nadväznosti na uvedené sa pýtate, či je možné považovať a akceptovať za nahradenie osoby podľa § 40 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní (pôvodne deklarované splnenie podmienky účasti inou osobou) doklady, ktorými uchádzač sám - vlastnými kapacitami preukazuje splnenie danej podmienky účasti, teda už nie prostredníctvom inej osoby, t.j. či je možné nahradenie osoby podľa § 40 ods. 5 písm. c) cit. zákona vykonať vlastnými kapacitami.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
V prvom rade uvádzame, že hodnotenie, resp. schvaľovanie krokov účastníkov v konkrétnom verejnom obstarávaní prináleží výkonu dohľadu, ktorú vykonáva iný, funkčne príslušný útvar úradu na podklade doručenia kompletnej dokumentácie z predmetného verejného obstarávania. Len takým spôsobom je možné komplexne posúdiť skutkový stav a priradiť mu náležitú právnu kval
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Archív zmien v legislatíve