Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 14074-2020, zákazka ako odplatná zmluva

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14074-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 14.10.2020
Elektronickou poštou zo dňa 24.9.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:
„Mesto Púchov je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku- dvoch dvojpodlažných budov v centre Mesta Púchov. Za účelom zníženia energetickej náročnosti a súčasne ich účelnejšieho využitia, si Mesto obstaralo projektovú dokumentáciu s cieľom nadstavby/výstavby a stavebných úprav týchto budov (nadstavbou by nad jestvujúcimi dvoma podlažiami budov vznikli ďalšie- dve podlažia, ktoré by slúžili výlučne ako bytové jednotky a stavebnými úpravami by sa realizovala rekonštrukcia prvých dvoch podlaží zmena fasády budov a ich stavebné prepojenie).
Mesto má záujem realizovať vyššie uvedený projekt bez navyšovania svojho úverového zaťaženia, zo súkromných zdrojov potencionálnych investorov a za takých podmienok, že existujúce dve podlažia zostanú vo vlastníctve mesta a nadstavbou vzniknuté jednotky na 3. a 4. podlaží sa stanú vlastníctvom súkromného investora, ktorý by realizoval nadstavbu/vstavbu a stavebné úpravy.
Mesto chce právny vzťah pri nadstavbe/vstavbe a stavebných úpravách medzi ním a súkromným investorom upraviť zmluvou a nadstavbe/vstavbe podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona c. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov v spojení s § 46 ods. 4 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších právnych predpisov, ktorou by súkromnému investorovi predalo podiel na spoločných častiach a zariadeniach existujúcich budov, podiel na pozemku a tiež projektovú dokumentáciu, vrátane postúpenia práv a povinností v stavebnom konaní zo stavebníka mesto na nového stavebníka-investora a ako protiplnenie (odplatu) za prevod vlastníckeho práva - by Mesto požadovalo realizáciu celého projektu na náklady súkromného investora. Táto zmluva by mala byť listinou spôsobilou na zápis vlastníckeho práva investora k bytom vzniknutým nadstavbou/vstavbou a vlastníckeho práva mesta k existujúcim nebytovým priestorom, ktoré budú rekonštruované do katastra nehnuteľností.
Mesto nevie jednoznačne určiť, či je vyššie uvedený postup verejným obstarávaním a to najmä vzhľadom na to, že nedochádza k žiadnemu nakladaniu s verejnými finančnými prostriedkami Mestom toto nebude financovať nadstavbu/vstavbu ani stavebné úpravy a nenadobudne nové nehnuteľnosti, iba predá podiel na existujúcich nehnuteľnostiach (mesto je v postavení predajcu, ktorý ponúka časť svojich existujúcich nehnuteľností a projekt na výstavbu súkromným investorom, nechce nadobudnúť do vlastníctva bytové jednotky postavené súkromným investorom a ani nechce následne zrealizovať ich kúpu).
V nadväznosti na uvedené sa pýtate:
a) ak Mesto uzavrie Zmluvu o nadstavbe/vstavbe a stavebných úpra
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve