Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 1658-2021, povinnosť predkladať výpis z registra trestov člena štatutárneho orgánu - vydaný v krajine sídla hospodárskeho subjektu alebo v krajine narodenia, resp. bydliska člena štatutárneho orgánu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

1658-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.02.2021
Elektronickou poštou zo dňa 12.01.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dobrý deň,
v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní žiadam o metodické usmernenie v nasledovnom:
Ak má hospodársky subjekt sídlo v zahraničí a jeden člen štatutárneho orgánu miesto narodenia a druhý člen štatutárneho orgánu bydlisko v inom štáte ako je sídlo hospodárskeho subjektu, je potrebné predložiť v rámci dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia, tiež pre účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO, výpis z registra trestov člena štatutárneho orgánu, ktorý bude vydaný v krajine sídla hospodárskeho subjektu? Alebo má byť vydaný v krajine narodenia, resp. bydliska člena štatutárneho orgánu? Alebo z oboch krajín, alebo postačuje z jednej z nich a je jedno z ktorej?
Platí uvedené aj vtedy, ak nejde o krajinu EÚ ale o krajinu mimo EÚ?
Ďakujem a prajem pekný deň.
S pozdravom“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ani kompetencie uchádzačov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi. Na základe toho uvádzame nasledovné:
Podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvykléh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve