Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2817-2021, určenie postavenia subjektu vo vzťahu k právnym predpisom upravujúcim oblasť verejného obstarávania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2817-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 05.03.2021
Elektronickou poštou zo dňa 10.02.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dobrý deň,
na základe požiadavky tretej osoby doručenej na Úrad vládneho auditu na vykonanie vládneho auditu, by sme Vás chceli požiadať o usmernenie, či právnická osoba Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s, (ďalej len „SZRB, a.s."), ktorá je akciovou spoločnosťou (zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. pod vložkou č. 3010/B, oddiel; Sa), ktorej vlastníkom a jediným akcionárom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, je verejným obstarávateľom podľa ustanovenia § 7 ods.1 písm. d) v nadväznosti na ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnení stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb pre svoju prevádzku, napr. obstarávaní kancelárskych potrieb, upratovacích služieb, obstarávaní majetku postupuje podľa postupov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SZRB, a, s. vznikla ako špecializovaná banková inštitúcia na podporu malého a stredného podnikania a v zakladacej listine je definovaný predmet činnosti: a) bankové činnosti - prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, platobný styk a zúčtovanie, okrem platobného styku a zúčtovanie so zahraničím, poskytovanie bankových záruk a bankových informácií, prenájom bezpečnostných schránok, b) podpora podnikateľskej činnosti spravovanie a využívanie finančných prostriedkov určených na podporu podnikateľskej subjektov, podpora podnikateľskej činností na základe programov podpory vyhlásených SZRB, š. p. ú. a poskytovanie prostriedkov určených na tento účel.
Predmetom činnosti SZRB a.s. podľa OR je prijímanie vkladov poskytovanie úverov, investovanie do cenných papierov na vlastný účet obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti a s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, poskytovanie záruk, prenájom bezpečnostných schránok, poskytovanie bankových informácií, poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, finančné sprostredkovanie, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie.
SZRB a.s. na svoju činnosť používa vlastné finančné prostriedky a neboli jej poskytnuté finančné prostriedky od iného verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
Ďakujem.
S pozdravom“
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenciami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním. Uvedená činnosť by kolidovala s dohľadovou právomocou úradu, ktorý by v prípade nahrádzania rozhodnutí verejných obstarávateľov v podstate kontroloval sám seba.
Vzhľadom na to, že otázka posudzovania statusu určitého subjektu si vyžaduje komplexné preskúmanie okolností vzniku a fungovania tohto subjektu a úradu nie sú tieto okolnosti bližšie známe, poskytujeme Vám odpoveď všeobecného charakteru, ktorá v sebe odráža rozhodovaciu prax úradu a Súdneho dvora EÚ.
Podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je:
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).
Podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve