Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2891-2021, možnosť predloženia dokumentov súvisiacich s ponukou v slovenskom a súčasne aj v inom jazyku

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2891-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 5.3.2021
Elektronickou poštou zo dňa 12.2.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Podaním zo dňa 18.01.2021 sme sa na Vás obrátili so žiadosťou týkajúcu sa dokumentu vyhotoveného v bilingválnej mutácii (obe jazykové mutácie sú vyhotovené na jednom a tom istom dokumente, pričom jedna jazyková mutácia je vždy v úradnom slovenskom jazyku), ktorého originál podpísaný oprávnenou osobou je predkladaný vo verejnom obstarávaní.
Nakoľko poskytnuté metodické usmernenie zo dňa 28.01.2021, ako to vyplýva z jeho kontextu, sa v zásade vyjadruje len k dokumentom, ktoré sú celé vyhotovené len v cudzom jazyku a nie sú opatrené z jazykového hľadiska obsahom, ktorému by verejný obstarávateľ mohol porozumieť, nazdávame sa, že zo strany Úradu pre verejné obstarávanie nedošlo riadnemu zodpovedaniu pôvodne položenej otázky.
Vzhľadom na uvedené sa na Vás opätovne obraciame so žiadosťou o poskytnutie usmernenia úradu v zmysle § 147 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, a to k nasledovnému:
Je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní akceptovateľný dokument predložený v procese verejného obstarávania, napr. Čestné vyhlásenie. Plnomocenstvo, Poverenie a pod. (vzorový dokument je priložený k tomuto emailu), ktorý bol/je v originály vyhotovený priamo v bilingválnej jazykovej mutácii, kde popri sebe je jedna jazyková mutácia v cudzom jazyku (španielsky, anglicky, francúzsky, nemecky, maďarsky a pod.) a druhá jazyková mutácia v úradnom slovenskom jazyku (obsah dokumentu ako aj prejav a úmysel úkonu je vyjadrený v jazyku zrozumiteľnom pre verejného obstarávateľa), pričom takýto bilingválny dokument je podpísaný vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, a to bez toho, aby bol k takému originálu dokumentu urobený úradný preklad príslušnej jazykovej mutácie cudzojazyčnej časti textu?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve