Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3006-2021, posúdenie rozdelenia zákazky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3006-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.3.2021
Elektronickou poštou zo dňa 10.2.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Slovenská agentúra životného prostredia, („SAŽP" alebo „verejný obstarávateľ") ako verejný obstarávateľ zrealizovala počas roku 2020 dve verejné obstarávania vecne obdobných zákaziek, ktorých predmetom boli služby. Obidve zákazky boli obstarávané v rámci realizácie viacerých projektov financovaných z nenávratných finančných príspevkov a boli obstarávané postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene na doplnení niektorých zákonov („Zákon o verejnom obstarávaní" alebo skrátene „ZVO").
Obstarávanie prvej zákazky bolo zrealizované v mesiaci 02/2020. Predpokladaná hodnota zákazky aj výber poskytovateľa služby bol realizovaný v rámci jedného prieskumu trhu, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 29 766,67 EUR bez DPH a zmluvná cena (predložená úspešným uchádzačom) bola 29.590,00 EUR bez DPH („Prvá zákazka").
Obstarávanie druhej zákazky bolo zrealizované v 06/2020. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená prieskumom trhu vo výške 48 865,66 EUR bez DPH. Následne bol realizovaný druhý prieskum trhu prostredníctvom CKO, pričom najnižšia ponuka - zmluvná cena (predložená úspešným uchádzačom) bola 37.007,00 EUR bez DPH („Druhá zákazka").
V obidvoch prípadoch bola predpokladaná hodnota zákazky určená ako priemer predložených cenových ponúk v zmysle Príručky k verejnému obstarávania operačného programu Kvalita životného prostredia účinná v dobre realizácie prieskumu trhu, t.j. verzia 5.2, účinná od 13.12.2019. Súčet zmluvných cien Prvej a Druhej zákazky bol 66.667,00 EUR bez DPH.
Napriek skutočnosti, že Prvá aj Druhá zákazka boli obsahovo obdobné, SAŽP nerealizovala ich súčasne, ale s časovým odstupom samostatne. K samostatnému obstarávaniu oboch zákaziek došlo najmä z dôvodu, že v čase obstarávania Prvej zákazky nebolo objektívne možné predpokladať a špecifikovať obsah ani rozsah plnenia Druhej zákazky. Služby tvoriace predmet obidvoch zákaziek sú totiž určené na zabezpečenie potrieb, ktoré vznikajú priebežne a neurčito, pričom verejný obstarávate
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve