Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3545-2022, možnosť využiť čestné vyhlásenie uchádzača pri identifikácii konečného užívateľa výhod ako verejného funkcionára-po účinnosti zák. č. 395/2021 Z. z. - od 31.3.2022, deliktuálna zodpovednosť za porušenie povinnosti .

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3545-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.02.2022
Elektronickou poštou zo dňa 19.01.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „V súvislosti s ustanovením § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní a v nadväznosti na Vaše metodické usmernenie č. 13806-5000/2021 (´ďalej len „metodické usmernenie), ktoré ste k danej problematiky stručne poskytli, Vás žiadame o poskytnutie metodického usmernenia, ktoré bude seriózne reflektovať aplikačnú prax citovaného ustanovenia.
Otázka č. 1: Časové vákuum
Zoznam konečných užívateľov výhod, definovaných v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní je veľmi rozsiahly, pričom zahŕňa aj funkcie, z ktorých môžu byť osoby odvolané a nahradené inou osobou, k čomu môže dôjsť aj náhle, t.j. zo dňa na deň. Ak sa aj nebudeme venovať problematike technickej a časovej náročnosti overovania osôb (ide o zjavný rozpor s deklarovaným bojom proti byrokracii, nakoľko predmetné je možné dosiahnuť výrazne efektívnejšími nástrojmi) je potrebné poukázať na to, že je
de facto
vylúčené v praxi zabezpečiť aktuálnosť želaného stavu ku dňu podpisu zmluvy. Ak si aj verejní obstarávatelia/obstarávatelia zabezpečia osobu, ktorá sa bude naplno venovať lustrácii úspešných uchádzačov, subdodávateľov, resp. ich konečných užívateľom výhod pre vylúčenie vyššie definovaných osôb nie je v ich silách zaistiť, že pri podpise zmluvy bude táto skutočnosť pri všetkých osobách aktuálna. Vzniká tu časové vákuum medzi obdobím od získania kompletnej informácie v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a okamihom podpisu zmluvy. Predmetnú skutočnosť komplikuje aj Vaše metodické usmernenie, podľa ktorého odporúčate verejným obstarávateľom/obstarávateľom vierohodnosť, resp. časovú aktuálnosť zverejnených údajov overiť u správcov daných webových sídiel (ďalej aj „tretie strany“). V tejto súvislosti upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:
- overenie časovej aktuálnosti zverejnených údajov na webových sídlach podlieha potrebe zohľadnenia časovej odozvy zo strany týchto subjektov, pričom čas nie je zo strany verejného obstarávateľa/obstarávateľa možné ovplyvniť, ako ani neexistuje žiadna zákonná „páka“, ako si predmetnú odpoveď vynútiť, verejný obstarávateľ/obstarávateľ tak bude očakávať množstvo odpovedí od rôznych subjektov-tretích strán, ktoré budú prichádzať v rôznych časových dĺžkach, resp. možno ani všetky neprídu, v tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že sa takýmto spôsobom neprimerane predĺži proces uzatvárania zmlúv, čím môže dochádzať k nežiadúcim prevádzkovým zdržaniam.
- ak by verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s odporúčaním Vášho metodického usmernenia, t.j. nebude overovať časovú aktuálnosť zverejnených údajov u tretích strán, dá sa predpokladať, že aktuálnosť údajov nebude dodržaná, nakoľko tieto procesy si vyžadujú určitý reakčný čas, ako aj najmä 100-percentnú dôslednosť spojenú s aktualizáciou webovej stránky
- verejný obstarávateľ odmieta niesť zodpovednosť za neposkytnutie odpovede tretej strany,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve