Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3846-2021, opätovné otváranie súťaže v rámcovej dohode - možnosť vyzvať len niektorých dodávateľov, s ktorými bola uzatvorená rámcová dohoda

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3846-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 31.03.2021
Elektronickou poštou zo dňa 05.03.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Môže obstarávateľ do opätovného otvárania súťaže podľa § 99 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vyzvať k predloženiu ponuky len niektorých, ale nie všetkých účastníkov rámcovej dohody, a to aj v tom prípade, ak by obstarávateľ v súťažných podkladoch a rámcovej dohode stanovil, že iba niektorí z týchto účastníkov rámcovej dohody (napr. prví dvaja podľa výsledku vyhodnotenia vo verejnej súťaži) budú vyzvaní na predloženie ponuky v ďalších opätovných otváraniach súťaže?
Týmto by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie, či je možné uskutočniť opätovné otváranie súťaže podľa ust. § 99 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní iba medzi niektorými (t.j. nie všetkými) účastníkmi rámcovej dohody. Pre úplnosť uvádzame, že naša otázka sa vzťahuje k pripravovanej zákazke. Za účelom bližšieho upresnenia našej žiadosti dopĺňame modelovú situáciu:
Obstarávateľ v súťažných podkladoch a v rámcovej dohode stanoví jednoznačné podmienky a postup v opätovnom otváraní súťaže, ktoré sú nasledovné:
1. Obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s piatimi najúspešnejšími uchádzačmi, ktorí sa vo verejnej súťaži umiestnia na prvých piatich miestach na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk
2. Do opätovných otváraní súťaže bude obstarávateľ vyzývať iba a práve dvoch účastníkov rámcovej dohody, a to tých, ktorí sa umiestnia po vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži na prvom a druhom mieste v poradí úspešnosti.
3. Ostatní účastníci rámcovej dohody (tretí, štvrtý a piaty) hoci sú zmluvnou stranou rámcovej dohody, nebudú vyzývaní na opätovné predloženie ponuky v opätovnom otváraní súťaže. Uvedené bude platiť dovtedy, kým nenastanú okolností, ktoré by viedli obstarávateľa k ukončeniu rámcovej dohody s účastníkom č. 1 a/alebo účastníkom č. 2.
4. Pokiaľ by rámcová dohoda s účastníkom č. 1 a/ alebo účastníkom č. 2 rámcovej dohody bola vypovedaná/ukončená z niektorého z objektívnych dôvodov ustanovených v rámcovej dohode, obstarávateľ nahradí tohto účastníka v nasledujúcich opätovných otváraniach súťaže ďalším účastníkom rámcovej dohody podľa jeho umiestnenia (poradia úspešnosti) vo verejnej súťaži - v tomto prípade účastníkom č. 3. Analogicky by to platilo aj v prípade ďalších výpovedí/ukončení rámcových dohôd a to takým spôsobom, aby počet účastníko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve