Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 458-2020, zákazka s nízkou hodnotou, stanovenie PHZ, prieskum trhu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

458-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 9.1.2020
Elektronickou poštou zo dňa 28.08.2019 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate nasledovné:
„Dovoľuje si Vás požiadať o metodické usmernenie, ktorého predmetom sú 2 okruhy tém:
- špecifické otázky týkajúce sa zákaziek s nízkou hodnotou
- proces určovania PHZ
A. Zákazky s nízkymi hodnotami
1. Je možné pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou uplatniť model reverznej verejnej súťaže, t.j. vyhodnocovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí aj napriek skutočnosti, že táto možnosť nie je explicitne uvedená v ustanovení § 117 zákona o verejnom obstarávaní?
2. Predpokladáme, že tento postup (reverzná súťaž) je možný, avšak musí verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk (ak realizuje prieskum trhu, resp. zverejňuje výzvu na webovom sídle) explicitne uviesť, že uplatní tento model súťaže, t.j. že bude vyhodnocovať požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti iba v prípade uchádzača na 1. mieste v poradí? Ak model reverznej súťaže nie je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk, znamená to, že verejný obstarávateľ musí vyhodnocovať požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti u všetkých uchádzačov alebo napriek absencii tejto informácie postačuje, ak komplexne vyhodnotí ponuku iba v prípade uchádzača na 1. mieste v poradí?
3. Ak verejný obstarávateľ určí pri zákazkách s nízkou hodnotou podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti (bežná prax pri zverejňovaných zákazkách s nízkou hodnotou financovaných z EŠIF) a uchádzač využije pre tieto účely technické alebo odborné kapacity inej osoby, postupuje uchádzač podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, resp. obdobne ako je uvedené pri podlimitných zákazkách v ustanovení § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Je teda verejný obstarávateľ s odvolaním sa na ustanovenie § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný vyžiadať si od uchádzača preukázanie skutočnosti (napr. vo forme zmluvy), že technické a odborné kapacity inej osoby budú k dispozícii na plnenie zmluvy. Musí v prípade zákaziek s nízkou hodnotou iná osoba spĺňať podmienky účasti osobného postavenia v rovnakom rozsahu, ako samotný uchádzač?
4. Je možné v opise predmetu zákazky pri zákazkách s nízkou hodnotou, odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup a pod. v takom osobitnom prípade, ak je výzva na predkladanie ponúk zaslaná iba vybraným záujemcom, ktorí na trhu dodávajú tovar predmetnej značky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve