Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4616-2021, identifikácia subdodávateľa vo verejnom obstarávaní, doklady preukazujúce potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4616-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.04.2021
Elektronickou poštou zo dňa 23.03.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Verejný obstarávateľ vyhlásil zákazku na modernizáciu ciest II. triedy, ktorá v zmysle STN musí spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, stanovené pre realizáciu ciest II. triedy. V podmienkach účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní) požadoval údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác nasledovne:
„Verejný obstarávateľ považuje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.
a) o výrobných a strojných zariadeniach na výrobu asfaltových zmesí a ich umiestnenie (v zmysle TKP 6) (výrobňa asfaltových zmesí musí zabezpečiť stabilnú výrobu asfaltovej zmesi podľa PD v toleranciách stanovených pre daný typ zmesi).
K týmto strojom a zariadeniam uchádzač uvedie:
- popis (Typ/Značka/Model/Výkon/kapacita)
- počet ks, vek (roky)
- vo vlastníctve, v prenájme, resp. iný právny titul (napr. leasing alebo pod.) uchádzača alebo subdodávateľa, % podiel vlastníctva“.
Uchádzač predložil v rámci svojej ponuky rámcovú dohodu s hospodárskym subjektom A na dodávku všeobecného názvu predmetu zmluvy - asfaltom obaľovaného kameniva na obdobie do konca roka 2021, do ktorého spadá aj doba realizácie predmetu zákazky. V zmluve nie sú uvedené konkrétne zákazky, pre ktorú bude hospodársky subjekt A dodávať tovar a ani presná špecifikácia dodávaného tovaru.
V rámcovej dohode je uvedené, že kupujúci (uchádzač) môže použiť na základe písomného súhlasu predávajúceho technické a odborné kapacity predávajúceho na preukázanie podmienok účasti na základe písomného súhlasu predávajúceho.
Z Rozhodnutia Rady UVO v publikácií „ÚVOdzovky“, január 2021 „Prehľad a citácie zo zaujímavých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie“ je možné hospodársky subjekt A považovať za „inú osobu“.
Str. 47 publikácia „ÚVOdzovky“:Zo znenia uvedenej podmienky účasti tak, ako si ju stanovil verejný obstarávateľ, to
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve