Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4788-2021, preukázanie finančného a ekonomického postavenie ukazovateľom likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa, posudzovanie primeranosti stanovenej podmienky účasti, predbežné nahradenie dokladov pri podlimitných ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4788-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Dátum: 22.04.2021
Elektronickou poštou ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti zo dňa 26.03.2021 uvádzate, že:
„Obraciame sa na Vás so žiadosťou o metodické usmernenie, nakoľko sa v poslednej dobe objavuje množstvo verejných obstarávaní v oblasti stavebníctva (najmä výstavba a rekonštrukcie ciest a kanalizácií), ktoré podľa nášho názoru obsahujú diskriminujúce podmienky účasti s cieľom obmedziť účasť menších dodávateľov.
V zmysle zákona 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon") o verejnom obstarávaní, § 33 ods. 1 finančné a ekonomické postavenie sa spravidla preukazuje predložením:
a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
b) potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný predpis,
c) súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich alebo
d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Zároveň však § 38 ods. 9 zákona uvádza:
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže určiť transparentné, objektívne a nediskriminačné metódy a kritériá, ktoré umožnia zohľadniť najmä pomer medzi aktívami a pasívami pri posudzovaní finančného a ekonomického postavenia. Metódy a kritériá podľa prvej vety verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii.
Vo viacerých verejných obstarávaniach vyžadujú obstarávatelia preukázanie likvidity 2. a 3. stupňa a stanovujú výsledok likvidity, ktoré musí uchádzač splniť, aby sa predmetného verejného obstarávania mohol zúčastniť. Konkrétnejšie:
Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie uvedením ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V súlade s § 38 ods. 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) sú metódy určené nasledovne:
Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) Vzorec: Likvidita 2. stupňa (právnická osob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve