Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4862-2022, realizácia zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4862-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.03.2022
Elektronickou poštou zo dňa 18.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
Ministerstvo vnútra SR plánuje zriadiť dynamický nákupný systém. DNS nebude rozdelený do kategórií, nakoľko to s prihliadnutím na komoditu nepovažujeme za nutné a ani vhodné. Podmienkou pre zaradenie do DNS bude výhradne splnenie osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky podľa § 33 a 34 zákona o verejnom obstarávaní nebudú stanovené.
V rámci jednotlivých zákaziek plánujeme hodnotiť ponuky na základe
- najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo
- nákladov počas životného cyklu alebo
- najnižšej ceny, a to v závislosti od podmienok konkrétnej zákazky.
Čiže v niektorej konkrétnej zákazke v rámci DNS chceme ponuky hodnotiť len na základe najnižšej ceny, v inej na základe nákladov počas životného cyklu, v inej na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, kde kvalita je reprezentovaná funkčnými vlastnosťami a v inej zákazke na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, kde kvalita je reprezentovaná podmienkami pozáručného servisu a pod.. Pre úplnosť dodávame, že v rámci hodnotenia kvality plánujeme uplatniť väčšinu kritérií vymedzených v § 44 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
To či sa ponuky v konkrétnej zákazke (v rámci DNS) budú vyhodnocovať na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov počas životného cyklu alebo najnižšej ceny bude známe a stanovené až vo výzve na predkladanie ponúk v danej zákazke, a to spolu s exaktným vymedzením kritéria alebo kritérií, pravidiel ich uplatnenia a váh kritérií. Koncept kritérií na vyhodnotenie ponúk v konkrétnej zákazke totiž závisí najmä od opisu predmetu konkrétnej zákazky a priorít a potrieb verejného obstarávateľa v rámci danej zákazky.
1. Je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ak v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ktorým sa vyhlasuje zámer zriadiť DNS) uvedieme v bode 11.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk, že „Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch", no v súťažných podkladoch uvedieme (doplníme), že v niektorých konkrétnych zákazkách môžu byť ponuky hodnotené iba na náklade najnižšej ceny? Vo formulári oznámenia je totiž možné vybrať len jednu možnosť.
2. Je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ak v súťažných podkladoch uvedieme, že v konkrétnych zákazkách môžu byť ponuky vyhodnocované na základe:
o najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo
o nákladov počas životného cyklu alebo
o najnižšej ceny, podľa toho, ktorá bude určená vo výzve na predkladanie ponúk v konkrétnej zákazke zadávanej v rámci DNS a bude relevantná vo vzťahu ku konkrétnej zákazke?
3. Je v súlade so zákonom ak spolu s textom uvedeným v bode 2 v súťažných podkladoch uvedieme, že kvalita bude hodnotená na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich kritérií:
3.1.1. kvalita vrátane technického prínosu,
3.1.2. estetické a funkčné vlastnosti,
3.1.3. prístupnosť,
3.1.4. riešenia vhodné pre všetkých používateľov,
3.1.5. sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky,
3.1.6. obchodovanie a jeho podmienky,
3.1.7. organizácia,
3.1.8. kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia,
3.1.9. záručný servis,
3.1.10. pozáručný servis,
3.1.11. technická pomoc,
3.1.12. dodacie podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania.
Vyššie uvedené kritériá kvality sú orientačné a možno ich ďalej pridávať, odstraňovať, dolaďovať alebo presnejšie definovať do čiastkových kritérií v rámci každej konkrétnej zákazky, a to s prihliadnutím na exaktný opis predmetu konkrétnej zákazky a konkrétne priority a potreby verejného obstarávateľa súvisiace s konkrétnou zákazkou?
4. Ak chceme ponuky hodnotiť na základe ceny a funkčných vlastností, je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ak konkrétne funkčné vlastnosti špecifikujeme až v dokumentoch ku konkrétnej zákazke a nie v súťažných podkladov k DNS? Podotýkame, že určité komodity sú definované desiatkami funkčných parametrov. Pri rôznych zákazkách môže mať verejný obstarávateľ rôzne potreby a priority. Pri určitých zákazkách m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve