Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6722-2020, zábezpeka vo vzťahu k lehote viazanosti ponúk

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6722-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.04.2020
Elektronickou poštou zo dňa 16.04.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „V praxi verejného obstarávania dochádza k nasledovným situáciám. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (ďalej spoločne ako obstarávateľ) určí v súťažných podkladoch lehotu viazanosti ponúk (štandardne na max. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) a zároveň urči povinnosť uchádzača zložiť zábezpeku. Predpokladajme, že obstarávateľ určil lehotu na predkladanie ponúk do 5.4.2020. Uchádzač pripraví ponuku, vybaví si v banke vystavenie bankovej záruky (čo je najbežnejší spôsob zloženia zábezpeky využívaný uchádzačmi) a je pripravený predložiť svoju ponuku obstarávateľovi. Bankovú záruku žiada uchádzač od banky vystaviť tak, aby spĺňala požiadavky obstarávateľa, t.j. aby kryla obdobie viazanosti ponúk v danom prípade od 5.4.2020 do 5.4.2021. Bankovú záruku si musí uchádzač vybaviť v banke tak, aby ňou disponoval aspoň 2-3 dni pred predložením ponuky, keďže listina o bankovej záruke sa obvykle doručuje poštou. Samotné vystavenie bankovej záruky tiež zaberie 2-3 dni, takže ju obvykle uchádzač žiada od banky cca týždeň pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Dňa 3.4.2020 uverejní obstarávateľ oznámenie o zmene lehoty viazanosti a posunie ju na 10.4.2020 (o5 dní). V dôsledku tohto posunu už banková záruka vystavená bankou na žiadosť uchádzača nespĺňa požiadavky určené obstarávateľom, nakoľko exspiruje pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk. Uchádzač je tak nútený požiadať banku o vystavenie novej záruky, resp. vystavenie dodatku k existujúcej záruke, ktorý zohľadní časový posun. Za takýto úkon si banky bežne účtujú sumu vo výške cca 150 €.
Žiaľ, obstarávateľ v praxi často vykoná takéto predĺženie lehoty viazanosti ponúk aj tri - štyri krát
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve