Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6924-2020, požiadavka na kľúčového experta/odborníka (stavbyvedúceho) ako zmluvná podmienka a ako podmienka účasti, zmena kľúčového experta po uzavretí zmluvy (pred začatím plnenia a pri plnení zmluvy)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6924-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.5.2020
Elektronickou poštou z 22.4.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o poskytnutie metodického usmernenia uvádzate, cit.: „Pripravujeme podlimitnú zákazku na stavebné práce, ktorá bude financovaná z eurofondov a z tohto dôvodu sme ju pred vyhlásením zaslali na 1. ex - ante kontrolu na riadiaci orgán v zmysle príslušnej metodickej príručky k čerpaniu eurofondov.
Pri 1. ex - ante kontrole nám vytkol riadiaci orgán zmluvnú podmienku, ktorú sme mali v návrhu Zmluvy o dielo. Citujeme pripomienku riadiaceho orgánu:
ZMLUVA O DIELO čl. XI Osobitné ustanovenia, Bod 3: Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho odborne spôsobilú osobu s odborným zameraním zodpovedajúcim predmetu tejto Zmluvy, ktorá má príslušné platné oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov, a meno takejto osoby je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska. K uvedenému predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi doklad o vzdelaní tejto osoby (resp. doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť).
RO má za to, že takouto podmienkou v rámci zmluvných podmienok verejný obstarávateľ obchádza účel ust. § 40 zákona 343/2015 Z.z. keď podmienku technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktorú zákon o verejnom obstarávaní jasne definuje v ust. § 34 ods. 1 písm. g): Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve