Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7477-2020, Uznávanie zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7477-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 7.8.2020
Elektronickou poštou zo dňa 4.5.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:
„Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a Centrálny koordinačný orgán si Vás dovoľuje požiadať o metodické usmernenie, ktorého predmetom sú nasledujúce skutočnosti:
Preukazovanie osobného postavenia českými hospodárskymi subjektmi, ktorí predložia ponuku do verejného obstarávania vyhláseného v SR
Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú alebo nadlimitnú zákazku, pričom v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, resp. v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie, že na preukázanie osobného postavenia požaduje splniť všetky podmienky účasti osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.
V lehote na predkladanie ponúk predloží ponuku na predmet zákazky hospodársky subjekt so sídlom alebo miestom podnikania v Českej republike, pričom v prípade tohto subjektu bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať splnenie podmienok účasti.
Otázky:
1. V prípade, ak český hospodársky subjekt predloží na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO zápis do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ je možné tento zápis uznať ako rovnocenný zápis slovenskému zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov, resp. jeho ekvivalent? Spĺňa v tomto prípade český hospodársky subjekt podmienky účasti osobného postavenia v plnom rozsahu?
2. Ak zápis do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ nenahrádza v plnom rozsahu zápis do „Zoznamu hospodárskych subjektov“, má verejný obstarávateľ požiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 40 ods. 4 ZVO? Ktoré doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO budú predmetom jeho žiadosti o doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, t.j. ktoré doklady zápis do „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ nenahrádza?
V kontexte vyššie uvedeného sme komparáciou a analýzou právnej úpravy v podmienkach Slovenskej republiky s českou úpravou dospeli k nasledovným záverom:
V súlade s § 152 ods. 1 ZVO môže hospodársky subjekt preukázať splnenie pod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Archív zmien v legislatíve