Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8207-2021, neinštitucionalizovaná horizontálna spolupráca

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8207-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.07.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.06.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti popisujete skutkový stav, resp. právne postavenie posudzovaných subjektov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) a in house obchodná spoločnosť Slovensko IT, a.s., v ktorej má MIRRI 100%-nú majetkovú účasť a nad ktorou vykonáva kontrolu obdobnú kontrole ako nad vlastnou organizačnou zložkou. Uvádzate, že spoluprácu so Slovensko IT, a.s. majú záujem využívať pri príprave a realizácii spoločných projektov v oblasti IT aj niektoré z ďalších ministerstiev SR alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy a to využitím inštitútu tzv. neinštitucionalizovanej horizontálnej spolupráce podľa § 1 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň bližšie opisujete konštrukt zvažovanej spolupráce.
V tejto súvislosti žiadate úrad o vyjadrenie,
1. či je Vami uvedený model zadania zákazky na základe zmluvy o spolupráci uzavretej medzi MIRRI SR, Slovenskom IT, a.s. a iným ministerstvom súladný s právnymi predpismi o verejnom obstarávaní, a teda či bez potreby vykonania ďalších legislatívnych úprav, doplnení alebo iných úkonov či opatrení napĺňa výnimku podľa § 1 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, resp. čl. 12 bod 4 smernice 2014/24/EÚ týkajúcu sa neinštitucionalizovanej horizontálnej spolupráce?
2. či je možné, aby odplatnú zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sa ustanovuje neinštitucionalizovaná horizontálna spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi a zadá sa zákazka mimo režim verejného obstarávania, uzavrelo v súlade s §1 ods.10 zákona o verejnom obstarávaní, resp. čl. 12 bod 4 smernice 2014/24/EÚ iba Slovensko IT, a.s. (inhouse subjekt MIRRI SR) a iné ministerstvo (t.j. MIRRI SR by nebolo treťou zmluvnou stranou projektu)?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenciami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním. Uvedená činnosť by kolidovala s dohľadovou právomocou úradu, ktorý by v prípade nahrádzania rozhodnutí verejných obstarávateľov v podstate kontroloval sám seba. Úrad teda nemôže v rámci výkonu metodickej činnosti prejudikovať určitý spôsob nastavenia zaobstarania potrieb verejného obstarávateľa ako súladný so zákonom, keďže nemôže posudzovať súlad určitej jednostranne popísanej situácie so zákonom o verejnom obstarávaní. Je tomu tak najmä z dôvodu, že by tým úrad mohol prejudikovať svoje budúce možné rozhodnutia a samotné posudzovanie by vykonával na základe nedostatočných informácií, t.j. bez kompletnej spisovej dokumentácie. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
V nadväznosti na uvedené, Vaša požiadavka na „odsúhlasenie“ Vami zamýšľanej spolupráce ako súladnej s podmienkami ustanovenia § 1 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, a teda v konečnom dôsledku vykonávanej mimo pôsobnosti cit. zákona presahuje rámec toho, čo je účelom metodického usmernenia
Zastávame názor, že pri riešení predmetnej problematiky je potrebné vychádzať predovšetkým z príslušných smerníc EÚ a náležitej judikatúry SD EÚ (ako poukazujete aj v samotnej žiadosti), a v týchto intenciách vyhodnotiť možnosti subsumovania Vami zvažovanej spolupráce pod splnenie kumulatívnych podmienok ustanovenia § 1 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní resp. čl. 12 bod 4 smernice 2014/24/EÚ.
Odôvodnenie smernice 2014/24/EÚ v bode 5 uvádza cit.: „… nič v tejto smernici členské štáty nezaväzuje, aby dodávateľsky zabezpečili alebo externalizovali poskytovanie služieb, ktoré si želajú poskytovať sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek v zmysle tejto smernice…“.
Následne, podľa bodu 31 odôvodnenia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve