Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9402-2021, možnosť predloženia dokumentácie súvisiacej s verejným obstarávaním v konaní podľa § 169 a nasl. Úradu v inom (cudzom) jazyku, predkladanie dokumentov v procese verejného obstarávania v inom (cudzom) jazyku

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9402-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 25.10.2021
Elektronickou poštou zo dňa 12.7.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne pre vyhlásenie nadlimitnej zákazky financovanej z finančných prostriedkov Európskej únie, pričom umožní predloženie ponuky v anglickom jazyku, je pre kontrolu v zmysle § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potrebné predložené doklady prekladať do slovenského jazyka? Ak áno, je postačujúce, ak verejný obstarávateľ zabezpečí preklad dokladov vyhotovených v anglickom jazyku do slovenského jazyka vlastnými kapacitami (internými zamestnancami verejného obstarávateľa) alebo je nevyhnutné každý doklad vrátane komunikácie v IS EVO úradne prekladať?
Bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní postup, ak verejný obstarávateľ umožní predloženie ponuky v anglickom jazyku, a z toho dôvodu zverejní súťažné podklady v slovenskom aj anglickom jazyku a následne umožní kompletnú komunikáciu vo verejnom obstarávaní v anglickom jazyku? (vysvetlenie súťažných podkladov, žiadosť o nápravu, námietky, vysvetlenie ponuky, vysvetlenie dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk, výzva na uzatvorenie zmluvy)
Ak verejný obstarávateľ umožní predloženie ponuky v anglickom jazyku, je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ak všetky ostatné úkony bude vyžadovať uskutočniť výhradne v slovenskom jazyku? (vysvetlenie súťažných podkladov, žiadosť o nápravu, námietky, vysvetlenie ponuky, vysvetlenie dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk, výzva na uzatvorenie zmluvy).
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
V prvom rade pripomíname, že konštatovanie o súlade alebo nesúlade postupu verejného obstarávateľa/obstarávateľa v konkrétnom prípade so zákonom o verejnom obstarávaní nepatrí v súlade s ust. § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní do metodickej činnosti úradu. Ak by úrad v rámci metodickej činnosti „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určité úkony, mohol by sa dostať do kolízie so svojimi právomocami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním.
K samotnému záveru, či určitý postup zadávania zákazky korešponduje s povinnosťami zakotvenými v zákone o verejnom obstarávaní, je možné dospieť len po dôslednom preskúmaní a zhodnotení skutkového stavu a konkrétnych okolností predmetného prípadu, vychádzajúc z kompletného spisového materiálu týkajúceho sa postupu zadávania posudzovanej zákazky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve