Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9446-2021, preverovanie hospodárnosti ponuky úspešného uchádzača po skončení procesu VO, povinnosť zverejňovať PHZ pri podlimitnej zákazke a zákazke s nízkou hodnotou

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9446-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.08.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:
Ad1
Žiadame Vás o usmernenie, či v prípade ak sa ukončí verejné obstarávanie, ktorého sa zúčastnili viacerí uchádzači, je potrebné alebo povinné nejakým spôsobom overovať hospodárnosť ponuky úspešného uchádzača za predpokladu, že úspešný uchádzač je uchádzač s najnižšou cenou a táto hodnota nie je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. V prípade, že verejný obstarávateľ má takúto možnosť, resp. povinnosť, žiadame o usmernenie akým spôsobom, resp. postupmi má verejný obstarávateľ hospodárnosť overiť a súčasne, či je verejný obstarávateľ oprávnený takéto verejné obstarávanie následne zrušiť v prípade ak výsledkom takéhoto overenia by bola nižšia ponuka ako ponuka úspešného uchádzača.
Ad2
Žiadame Vás o usmernenie, či je nevyhnutné zverejňovať vo Výzve na predloženie ponuky pri podlimitnej zákazke predpokladanú hodnotu zákazky a v prípade zákazky s nízkou hodnotou postupom zverejnenia Výzvy na predloženie ponuky a oslovenia uchádzačov.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci svojej metodickej činnosti nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Za realizáciu krokov v konkrétnom verejnom obstarávaní je tak zodpovedný samotný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, pričom hodnotenie ich zákonnosti prináleží výkonu dohľadu nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Taktiež upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/39/2009
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve