Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9726-2021, výnimka z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9726-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 25.8.2021
Dňa 26.7.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Verejný obstarávateľ potrebuje uskutočniť nákup vrtuľníkov (lietadiel s kolmým štartom a pristátím, so schopnosťou visu vo vzduchu) na účely leteckého hasenia požiarov, zabezpečovania ochrany hraníc a iných policajných činností súvisiacich so zaistením vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky.
Verejný obstarávateľ žiada Úrad pre verejné obstarávanie o metodické usmernenie, či sa na takúto zákazku vzťahuje výnimka z aplikácie ZVO podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. ab) ZVO a aké podmienky musia byť splnené, aby takýto nákup priamo od vlády iného štátu bol uskutočnený v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
Týmto si Vás teda dovoľujeme požiadať o metodické usmernenie a navrhnutie vhodného postupu, ktorým by bolo možné zabezpečiť uvedený komplexný predmet zákazky.“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré im z tohto postavenia vyplývajú pri uskutočňovaní verejného obstarávania. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenciami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním. Uvedená činnosť by kolidovala s dohľadovou právomocou úradu, ktorý by v prípade nahrádzania rozhodnutí verejných obstarávateľov v podstate kontroloval sám seba. K samotnému záveru, či určitý postup zadávania zákazky (Vami opisovaný prípad) spadá pod zákonnú výnimku je možné dospieť len po dôslednom preskúmaní a zhodnotení skutkového stavu a konkrétnych okolností predmetného prípadu, vychádzajúc z kompletného spisového materiálu týkajúceho sa postupu zadávania posudzovanej zákazky. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Taktiež upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 17.3.2010 metodický pokyn úradu nepredstavuje závä
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve