Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2018, Odôvodňovanie nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziek

Kategória: Výkladové stanoviská Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2/2018
Výkladové stanovisko
Úradu pre verejné obstarávanie
Odôvodňovanie nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziek
Jedným z primárnych cieľov aktuálne platných smerníc o verejnom obstarávaní1) je zrevidovanie a zmodernizovanie pravidiel verejného obstarávania s cieľom zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov, uľahčiť najmä účasť malých a stredných podnikov (MSP) na verejnom obstarávaní a umožniť verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby lepšie využívali verejné obstarávanie na podporu spoločných spoločenských cieľov.
Malé a stredné podniky majú kľúčový význam z hľadiska tvorby pracovných miest, rastu a inovácií, majú však ťažkosti so získavaním prístupu k verejnému obstarávaniu, tak v rámci EÚ, ako aj na medzinárodných trhoch. Malé a stredné podniky v súčasnosti získavajú 45% zo súhrnnej hodnoty zákaziek, ktoré presahujú prahové hodnoty EÚ, či už priamo alebo pri predkladaní spoločných ponúk s inými uchádzačmi, či ako subdodávatelia.
Smernice EÚ pre oblasť verejného obstarávania z roku 2014 zahŕňajú opatrenia, ktoré by mali uľahčiť prístup spoločností vrátane malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu, a to aj cezhranične. Tieto smernice EÚ boli transponované do zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Rozdeľovaním zákaziek na časti sa teda v prvom rade sleduje podpora prístupu malých a stredných podnikov k verejným zdrojom. Ďalším benefitom rozdelenia zákazky na časti môže byť podpora miestnej zamestnanosti, podpora konkurenčného prostredia a teda napomáhanie ďalším podnikateľom v účasti na verejných obstarávaniach a redukcia závislosti od jedného dodávateľa. Zákon o verejnom obstarávaní v § 28 ods. 1 síce verejným obstarávateľom nestanovuje pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziek povinnosť rozdeliť predmet zákazky na jednotlivé časti, avšak na druhej strane v § 28 ods. 2 ukladá verejným obstarávateľom povinnosť (s výnimkou koncesií) v prípade nerozdelia predmetu zákazky na samostatné časti, túto skutočnosť náležite odôvodniť, a to buď v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v správe o zákazke2).
Smernica 2014/24/EU o verejnom obstarávaní a zrušení smernice 2004/18/ES vo svojom recitáli v bode 78 nabáda verejných obstarávateľov k novému prístupu, prostredníctvom ktorého by prispôsobili verejné obstarávanie potrebám malých a stredných podnikov.
Príkladom dobrej praxe je obstarávací model, keď napr. zákazka na dodávku tonerov bude rozdelená na dve, príp. viac častí s rovnakou alebo rozdielnou predpokladanou hodnotou napr. podľa geografického princípu (centrálne obstarávanie pre viacero pracovísk rezortu, ktoré sídlia v rôznych mestách, príp. krajoch). Rozdelením zákazky na menšie časti sa teda umožní účasť širšieho počtu uchádzačov, ako aj účasť malých a stredných podnikov.
Smernica EÚ v tejto súvislosti uvádza, nasledovné „Verejný obstarávateľ by mal by
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve