Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Stále pracoviská nielen naplnili očakávania, ale dokázali sa aj prispôsobiť pandemickej situácii

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch vzhľadom na aktuálne obmedzenia proti pandémii koronavírusu poskytujú odborné poradenstvo a komunikujú so záujemcami cez elektronické prostriedky. Riaditeľ odboru stálych pracovísk úradu Tomáš Bučko informoval, že napriek týmto neľahkým časom bolo spustenie projektu stálych pracovísk správnym krokom. K doterajším šiestim regionálnym pobočkám ÚVO by mala v tomto roku pribudnúť ďalšia.

Od začiatku tohto roka platia sprísnené opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ako v týchto podmienkach fungujú stále pracoviská úradu?

V čase vrcholiacej pandémie vyvolanej vírusom COVID-19, kedy všetky zavádzané protipandemické opatrenia majú za cieľ eliminovať akýkoľvek spoločenský, sociálny kontakt, ako aj zabezpečiť ochranu verejného zdravia, bolo potrebné, aby stále pracoviská ÚVO pôsobiace v jednotlivých krajoch prispôsobili svoje štandardné fungovanie aktuálnej situácii, a teda v čo najväčšej možnej miere zamedzili osobnému kontaktu s verejnosťou. Z uvedených dôvodov v súčasnosti zamestnanci stálych pracovísk vykonávajú svoju prácu z domu.

Stále pracoviská aj naďalej poskytujú odborné poradenstvo, komunikujú s klientmi a usmerňujú ich prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Taktiež vytvárajú a aktualizujú databázy, pracujú na tvorbe rozvoja svojej činnosti a zároveň plánujú pokračovať aj v online kurzoch a školeniach na aktuálne témy vo verejnom obstarávaní.
Záujemcovia teda napriek situácii môžu využívať ich služby?

Áno, samozrejme. Záujemcovia sa na stále pracoviská môžu obrátiť telefonicky, e-mailom ako aj prostredníctvom aplikácií umožňujúcich videohovor (napríklad Microsoft Teams) a sociálnych sietí. Počas konzultačných hodín je možné sa na zamestnancov stálych pracovísk obrátiť cez ktorýkoľvek z uvedených komunikačných kanálov. V prípade záujmu je možné zrealizovať „osobné konzultácie“ prostredníctvom videohovoru, nakoľko stále pracoviská už majú skúsenosti s takýmto fungovaním aj z minulého roka. A tak poskytovanie odborného poradenstva ako primárnej činnosti stálych pracovísk nie je súčasnou situáciou výrazne obmedzené.

Úrad vlani zriadil stále pracoviská už v šiestich krajských mestách – v Trenčíne, Banskej Bystrici, Prešove, Trnave, Žiline a Nitre. Aký bol rok 2020 z hľadiska ich aktivít, na čo sa hlavne zamerali?

Rok 2020 bol špecifický celosvetovou spoločensko-ekonomickou krízou, ktorá ovplyvnila životy každého z nás. Aj napriek týmto neľahkým časom bolo spustenie projektu stálych pracovísk správnym krokom, pretože výsledky, dopyty a spätná väzba potvrdzujú, že Úrad pre verejné obstarávanie na čele s pánom predsedom Miroslavom Hlivákom započal revolučnú vlnu progresívneho prístupu k verejnému obstarávaniu, ktorá je pozitívne vnímaná v dotknutých regiónoch.

Na základe dosiahnutých výsledkov, ktoré sa odrážajú vo výročnej správe odboru stálych pracovísk za rok 2020, je možné tvrdiť, že stále pracoviská plnia cieľ byť pomocnou rukou pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov v regióne. Obracali sa a obracajú sa na nás so žiadosťami k problematike vo verejnom obstarávaní, a to aj opakovane vo forme osobných, e-mailových, telefonických konzultácií aj cez facebook.

V doterajšej edukačnej a školiacej činnosti sa stálym pracoviskám podarilo priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom ako aj subjektom vo verejnom obstarávaní problematiku zákona o verejnom obstarávaní, informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona, ale aj legislatívne zmeny vo verejnom obstarávaní najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Stále pracoviská taktiež vytvorili a realizovali školenie s názvom Zákazka s nízkou hodnotou pre začiatočníkov pre oslovených verejných obstarávateľov v regiónoch a v tomto školení plánujú pokračovať aj v roku 2021. Zároveň zastrešili niekoľko hromadných školení iných odborov úradu.

Čo bolo hlavným zámerom po zriadení stálych pracovísk?

Hlavná činnosť, na ktorú sa stále pracoviská zameriavajú, je poskytovanie individuálneho odborného poradenstva prostredníctvom osobných stretnutí, emailovej komunikácie, online stretnutí, komunikáciou cez sociálne siete. Kumulatívne sme poskytli 2 091 odborných poradenstiev.

Stále pracoviská pripravili a zrealizovali niekoľko školení s internými lektormi, ktorí sú odborníci v oblasti verejného obstarávania. Tieto školenia mali spolu 694 účastníkov. Taktiež sme vytvorili a začali realizovať školenia na tému Zákazka s nízkou hodnotou pre začiatočníkov. Na trinástich týchto školeniach bolo celkovo 187 účastníkov. Vzhľadom na situáciu s COVID-19 však nateraz len online formou.

Začali sme tiež so spracovaním príručky k súhrnným správam zameranej na najčastejšie sa opakujúce otázky k danej problematike. Stále pracoviská zároveň realizovali zber podnetov a reálnych problémov z praxe, ktoré následne konzultovali s Inštitútom verejného obstarávania. Do budúcna môžu byť podkladom pre metodické usmernenia úradu, prípadne môžu slúžiť ako iniciatíva pre následné legislatívne zmeny.

Napĺňajú sa teda pôvodné očakávania od zriadenia regionálnych pobočiek úradu?

Pôvodné očakávania sa napĺňajú a na základe dosiahnutých výsledkov a doterajšej práce sa podarilo naplniť ciele, na základe ktorých boli stále pracoviská zriadené.

Na základe proklientskej orientácie sa stálym pracoviskám podarilo upevniť postavenie Úradu pre verejné obstarávanie voči verejným obstarávateľom a obstarávateľom ako aj subjektom na strane dodávateľov v jednotlivých regiónoch a ďalšej verejnosti. A to formou zmapovania subjektov vo verejnom obstarávaní v regiónoch, vytvorením databáz a následne nastavenou cielenou komunikáciou a poskytovaním odborných služieb stálych pracovísk. Bolo to najmä poskytovaním odborných konzultácií, edukačnou a školiacou činnosťou a taktiež štatistickou a analytickou činnosťou.

Stálym pracoviskám sa nielenže podarilo naplniť očakávania, ale dokázali sa prispôsobiť neočakávanej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 a presunúť väčšinu svojich aktivít do online priestoru, a to zriadením facebookových účtov, online školeniami, poskytovaním online konzultácií. Kladú tiež dôraz aj na spätnú väzbu na poskytnuté služby.

Aké máte hlavné priority a plány v roku 2021?

Medzi hlavné priority a plány pre tento rok patrí najmä udržanie dosiahnutej úrovne poskytovaných odborných služieb stálych pracovísk a ich prípadné zlepšenie na základe spätnej väzby zo strany subjektov, ktorým stále pracoviská poskytujú svoje odborné služby.

Ide napríklad o poskytovanie odborných služieb konzultácií (poradenstva) bezodkladne, na základe aktuálnych potrieb žiadateľov, s cieľom napomôcť k správnosti postupu verejných obstarávateľov/obstarávateľov ako aj zvyšovania odborného povedomia. A to online formou a offline formou, ale aj distribúciou tlačených materiálov – infografiky, metodické usmernenia, vizitky a podobne.

Pripravujeme tiež realizáciu školenia s názvom Zákazka s nízkou hodnotou pre začiatočníkov pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako aj pre ďalšie subjekty (hlavní kontrolóri), tvorbu ďalších školiacich materiálov a školenia, napríklad, k problematike súhrnných správ.

Budeme takisto pokračovať v edukačnej činnosti k legislatívnym zmenám vo verejnom obstarávaní. Zameriame sa aj na posilnenie komunikačnej stratégie stálych pracovísk voči subjektom, ktorým poskytujú odborné služby prostredníctvom zavedených online komunikačných kanálov a prípadne nových kanálov – tvorbou grafických, zvukových a vizuálnych výstupov k problematike verejného obstarávania.

Aké sú ďalšie plány stálych pracovísk?

Etablovanie pozície nových stálych pracovísk v ďalších regiónoch, kontinuálne zvyšovanie odborných vedomostí zamestnancov rôznymi formami, ako aj štatistická a analytická činnosť zo zrealizovaných činností stálych pracovísk.

Stále pracoviská by mali byť vo všetkých krajských mestách. Ako to vyzerá so zriadením pobočky úradu v Košiciach, kedy by mohla vzniknúť?

V novom roku budeme pracovať na otvorení posledného stáleho pracoviska v Košiciach. Je to v štádiu rokovania.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.