Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10058-2021, priame rokovacie konanie - mimoriadna udalosť; spájanie predmetov zákazky do jednej zákazky, projekčné a sanačné (stavebné činnosti) v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10058-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 7.9.2021
Elektronickou poštou z 10.8.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „V súvislosti s našou požiadavkou, si Vám dovoľujeme oznámiť, že verejný obstarávateľ realizoval dve zákazky. Prvá zákazka s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Realizácia neodkladných protihavarijných opatrení“ a druhá nadlimitná zákazka na predmet zákazky „Sanácia lokality a odstránenie dôsledkov havárie“. Obe zákazky boli zadané postupom priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. c) zákona: „zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.“
1. otázka. Predmetom prvej zákazky bolo odstránenie následkov havárie z novembra 2019, kde bolo potrebné podniknúť neodkladné opatrenia. Priame rokovacie konanie prvej zákazky bolo uskutočnené v decembri roku 2019 a práce boli realizované od decembra 2019 do februára 2020. Rovnaký postup, priame rokovacie konanie na druhej zákazke bolo uskutočnené v januári 2020. Projektové práce asanačné práce na druhej zákazke, ktoré nadväzovali na prvú zákazku boli realizované s časovým odstupom až v máji 2020. V rámci tohto konania boli vyzvané 4 spoločnosti a ponuky predložili iba 2. Dodávateľom druhej zákazky sa stala firma s najnižšou cenovou ponukou, ktorá realizovala aj prvú zákazku. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je v druhom prípade (pri druhej zákazke) možný postup priameho rokovacieho konania z dôvodu časovej tiesne?
2. otázka. V prípade druhej zákazky bolo verejným obstarávateľom odôvodnené nerozdelenie predmetu zákazky na časti podľa § 28, ods. (2) zákona, konkrétne nerozdelenie projektových a sanačných prác podľa dvoch rôznych skupín kódov CVP, z dôvodu vecnej, časovej, miestnej súvislosti, funkčnou väzbou medzi službami na odstránenie príčin havárie a službami realizácie sanácie, ako aj z dôvodu logickosti, hospodárnosti a technickej nerealizovateľnosti. Projektové práce boli realizované v celom rozsahu jedným zo subdod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve