Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10298-2021, požiadavka na ocenenie všetkých položiek výkazu výmer, oprávnenosť vylúčenia uchádzača v prípade neocenenia jednej položky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10298-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 17.09.2021
Elektronickou poštou zo dňa 12.08.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o stanovisko k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„V zmysle § 147 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO") Vás týmto žiadam o metodické usmernenie.
Nakoľko evidujeme rôzne Rozhodnutia s nejednotným názorom kontrolných skupín k uvedenej problematike (napr. Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 1567- 6000/2021, zo dňa 23.02.2021 verzus Oznámenie k
ex ante
posúdeniu č. 7393-6000/2019 zo dňa 13.5.2019), Vás týmto ako jediný oprávnený Úrad, ktorý má usmerňovať účastníkov procesu verejného obstarávania žiadame o odpovede k nasledovným otázkam - k nasledovným hypotetickým situáciám:
V rámci zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác bude v súťažných podkladoch uvedené, že sú uchádzači povinní oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu (ďalej len „rozpočet") a to jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 Eur, nakoľko uvedeným ocenením uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky - splnenie parametrov/opisu položky. Variantné riešenie nie je prípustné.
1. Je verejný obstarávateľ povinný pri neocenení položky žiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky? Neocenenie je zrejmé a komisia nemá pochybnosti o neocenení. Vysvetlením ponuky môže len dôjsť k zmene ponuky a to buď: doplnením jednotkovej ceny alebo priznaním, že položka bola započítaná do inej položky - čo je variantné riešenie, čo je neprípustné, teda musí byť ponuka vylúčená.
V uvedenom považujeme žiadosť o vysvetlenie za záťaž uchádzača, ktorej výsledkom bude vylúčenie ponuky.
Ak nie sme povinný žiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky, ďalšie otázky nižšie považujte za nerelevantné.
2. Ako má verejný obstarávateľ postupovať, ak uchádzač neocení jednu položku. Položka sa v celom rozpočte nachádza len 1 krát?
3. Ako má verejný obstarávateľ postupovať, ak uchádzač neocení jednu položku. Položka sa však v rozpočte nachádza napr. v inom objekte?
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve