Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10340-2021, zmena zmluvy ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať; výrobca (dodávateľ špecifického materiálu - ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10340-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 20.9.2021
Dňa 20.8.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o stanovisko k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že ste ako verejný obstarávateľ vyhlásili verejnú súťaž (Oznámenie 27318 - IPP) formou podlimitnej zákazky v zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na stavebné práce s predmetom zákazky „Cyklotrasa Nitra – Vráble IV. etapa 1.časť – SO 03.2.2“ financovanej zo štátnych dotácii a následne podpísali zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom.
Ďalej uvádzate, cit.: „Počas realizácie búracích prac a objednávania príslušných dodávok materiálov zo strany zhotoviteľa došlo k situácii na stavebnom trhu, že výrobca (dodávateľ špecifického materiálu - odvodňovacích obrubníkov) nevie garantovať záväzný termín dodania ani pôvodnú cenu a zhotoviteľovi ponúkol termín na dodanie ďaleko presahujúci termín realizácie celého diela, čím by sa zhotoviteľ dostal do omeškania a verejnému obstarávateľovi by vznikli komplikácie s tým súvisiace. Predmetná situácia spočívajúca v nedostatku materiálov, či zmeny cien materiálov na trhu nastala v súvislosti s opatreniami šírenia vírusu Covid 19.
Vzhľadom k tomu, že predmetná stavba (cesta a chodník) sa nachádza priamo pred základnou školou (cca 500 žiakov), bolo a je snahou investora minimalizovať riziko úrazu detí a maximum stavebných prác vykonať počas školských prázdnin. V tomto duchu bol stanovený aj termín realizácie v ZoD. Zhotoviteľ diela preto navrhol zmenu riešenia projektu formou zámeny odvodňovacích obrubníkov (pôvodne navrhnuté v projekte) za štandardné cestné obrubníky. Uvedená zmena by sa v zmenovom konaní projektu vyčíslila spôsobom odpočtu a prípočtu, následne by sa podpísal dodatok k ZoD s fakturáciou podľa skutočne dodaných a zrealizovaných obrubníkov. Popísané navrhnuté riešenie prinesie verejnému obstarávateľovi nielen časovú úsporu pri realizácii diela, ale zároveň aj úsporu finančných prostriedkov, nakoľko by sa znížila celková cena diela kvôli nižšej cene štandardných cestných obrubníkov, ale aj nasledovných na to nadväzujúcich prác, keďže pri štandardných obrubníkoch nebude potrebné realizovať pripojenia na kanalizačnú sieť, ako by to bolo potrebné uskutočniť pri odvodňovacích obrubníkoch, a toto pripojenie nebolo súčasťou projektu.
Predmetný návrh zmeny bol z tec
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve