Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 10956-2021, dodávateľ tovaru ako subdodávateľ

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

10956-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.09.2021
Elektronickou poštou zo dňa 25.08.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „podnik Mlaď Plasty, s. r. o.(ďalej len „dotovaná osoba"") je v pozícií osoby podľa § 8 ZVO, ktorej verejný obstarávateľ poskytol / poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru.
Dotovaná osoba vyhlásila verejné obstarávanie s názvom: „Zariadenia do výrobnej prevádzky"" Verejné obstarávanie je členené na 4 logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí. Ústredným cieľom verejného obstarávania je nákup priemyselných strojov do prevádzky podniku MLAĎ - PLASTY, s. r. o. s cieľom zefektívniť produkciu výrobkov z gumy a plastu.
Dotovaná osoba zabezpečila v súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácií súlad so ZVO (v súvislosti s § 41 ZVO) tak, aby reflektovali povinnosti uložené týmto zákonom vo vzťahu k uchádzačovi a potenciálnym subdodávateľom.
Dotovaná osoba v nadväznosti na predmet verejného obstarávania a najmä v súvislosti s inštitútom subdodávateľov žiada ÚVO o poskytnutie metodického usmernenia k nasledovným otázkam v spojitosti s kontextom popísaného vyhláseného verejného obstarávania:
1. Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky, pričom v ponuke výslovne neuvedie, že plánuje na realizáciu predmetu zákazky na základe výsledku procesu verejného obstarávania využiť subdodávateľov. Daný uchádzač nie je výrobcom stroja na ktorý predložil ponuku. Úspešný uchádzač uvedený stroj nakúpi od inej právnickej osoby a následne ho v zmysle podmienok zmluvy uzatvorenej dotovanou osobou dodá v stanovenej lehote. Možno takýto úkon zo strany uchádzača považovať za využitie inštitútu subdodávateľa? Ak áno, je uvedené počínanie si uchádzača v rozpore s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných dokladoch a sprievodnej dokumentácii?
2. Nezávisle od opisovaného verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na uskutočnenie stavebných prác (rekonštrukcia plavárne). V zmysle ZVO okrem iného aplikuje povinné ust. § 41. Úspešný uchádzač podpíše s verejným obstarávateľom zmluvu o zhotovení diela, pričom v ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve