Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11314-2021, Ak sa v procese verejného obstarávania nevyskytuje utajovaná skutočnosť, ale je predpoklad, že počas plnenia zmluvy by sa potreba oboznamovania sa alebo postupovania utajovanej skutočnosti vyskytnúť mohla, ide v ..

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11314-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.10.2021
Elektronickou poštou zo 14.9.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Ak sa v procese verejného obstarávania nevyskytuje utajovaná skutočnosť, ale je predpoklad, že počas plnenia zmluvy by sa potreba oboznamovania sa alebo postupovania utajovanej skutočnosti vyskytnúť mohla, a teda je potrebné, aby úspešný uchádzač preventívne už ku dňu podpisu zmluvy disponoval platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti, tak:
a) ide v danom prípade o civilnú zákazku alebo o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti?
b) ak ide o civilnú zákazku, kedy a akým spôsobom je verejný obstarávateľ v danom prípade oprávnený vyžadovať od uchádzača preukázanie platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti? Je to možné v rámci súčinnosti vedúcej k podpisu zmluvy od úspešného uchádzača?“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré im z tohto postavenia vyplývajú pri uskutočňovaní verejného obstarávania. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenciami vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním. Uvedená činnosť by kolidovala s dohľadovou právomocou úradu, ktorý by v prípade nahrádzania rozhodnutí verejných obstarávateľov/obstarávateľov v podstate kontroloval sám seba. K samotnému záveru, či určitý postup zadávania zákazky spadá pod civilnú zákazku alebo zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, je možné dospieť len po dôslednom preskúmaní a zhodnotení skutkového stavu a konkrétnych okolností predmetného prípadu (v predmetnom prípade nám nie je zrejmý ani obstarávaný predmet zákazky), vychádzajúc z kompletného spisového materiálu týkajúceho sa postupu zadávania posudzovanej zákazky. Taktiež je na zodpovednosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa kedy a akým spôsobom bude vyžadovať preukázanie platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpove
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve