Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11973-2021, definovanie pojmu zákazka, povinnosť aplikovať zákon o verejnom obstarávaní

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11973-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 13.10.2021
Elektronickou poštou zo dňa 02.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „ Univerzita, Komenského v Bratislave ako vlastník, resp. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, ako súčasť UK a užívateľ a správca, zamýšľa zrekonštruovať nebytový priestor, ktorého Je výlučným vlastníkom, resp., správcom, a zároveň spoločné časti stavby polyfunkčného domu, kde sa nebytový priestor nachádza a ktorého podielovým spoluvlastníkom je UK; (V abstraktnej rovine teda ide o to, že verejná vysoká škola ako verejnoprávna inštitúcia zamýšľa rekonštruovať stavbu vo svojom vlastníctve, resp., podielovom spoluvlastníctve.)
Z dôvodu nedostatku vlastných prostriedkov časť rekonštrukcie plánuje Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta zabezpečiť nasledovne: stavebníkom a objednávateľom v rámci zmluvy o dielo by bola univerzita, resp., fakulta, ale nemala by záväzok na úhradu ceny za zhotovenie diela - tento záväzok by od počiatku malo občianske združenie Spolok právnikov Comenius, ktoré existuje už cirka 5 rokov, združuje učiteľov fakulty, v stanovách má ako svoje poslanie činnosť v prospech fakulty. Združenie má príjmy z daňovej asignácie (z „2%") dane z príjmov, ďalej z verejných zbierok a z darov. Nemá žiadne príjmy z univerzity či fakulty, nemá žiadne príjmy z verejných rozpočtov okrem daňovej asignácie. Čo však treba uviesť, združenie má formálne zapísané svoje sídlo na adrese fakulty (reálne tu však neužíva žiadne priestory, nemá tu ani len poštovú schránku, išlo čisto len o uvedenie adresy sídla na účely registrácie - zároveň nemá na ten účel uzavretú s fakultou žiadnu písomnú zmluvu o nájme či výpožičke a neplatí nájomné, avšak treba povedať, že účelom existencie združenia je výlučne vykonávať činnosti na podporu fakulty).
Časť rekonštrukcie však bude fakulta zabezpečovať tak, že ju bude financovať sama priamo (či už z dotačných zdrojov, alebo z iných zdrojov).“
V nadväznosti na uvedené žiadate stanovisko úradu, či je možné za takéhoto modelu financovania rekonštrukcie prijať záver, že - keďže záväzok na úhradu ceny za niektoré časti rekonštrukcie nesie výlučne občianske združenie s vyššie opísanými parametrami, nie je potrebné aplikovať zákon o verejnom obstarávaní a toto občianske združenie (a v opísanom prípade ani fakulta) nie je v pozícii verejného obstarávateľa či obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní. Za účelom predídenia predčasnému konštatovaniu o porušení zákona, ako aj kolízie s dohľadovými kompetenciami úradu sa metodická činnosť úradu v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Úrad nemôže nahrádzať funkciu verejného obstarávateľa a dopredu posudzovať, či dokonca schvaľovať jednotlivé postupy alebo riešiť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

138/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Archív zmien v legislatíve