Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12845-2021, definičné vymedzenie pojmu zákazka, odplatnosť, synalagmatická povaha zmluvy

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12845-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 02.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 27.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: Úrad pre správu zaisteného majetku (ďalej len „Úrad") ako štátna rozpočtová organizácia zabezpečuje správu zaisteného majetku v súlade so zákonom č. 312/2020 Z.z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 312/2020 Z.z."). Úrad je zároveň aj verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.").
V pôsobnosti Úradu je (okrem iného) aj správa zaistenej majetkovej účasti v právnickej osobe. Túto správu môže Úrad zabezpečovať samostatne, alebo prostredníctvom osoby zapísanej v zozname správcov podľa § 20 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výkon správy zaistenej majetkovej účasti v právnickej osobe správcami sa zakladá jednostranným úkonom Úradu, ktorým je písomné poverenie (viď § 12 ods. 3 zákona č. 312/2020 Z.z.). Zákon č. 312/2020 Z.z. pritom neurčuje žiadny pravidlá výberu správcu Úradom.
Úradu je zrejmé, že správa majetku vo všeobecnosti patrí medzi služby (hlavný CPV kód: 79910000-6), ktoré verejný obstarávateľ je povinný obstarávať postupmi upravenými v zákone č. 343/2015 Z.z.
S ohľadom na zákonom č. 343/2015 Z.z. stanovené povinnosti je zrejmé, že aj Úrad je povinný zabezpečovať externých partnerov na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, resp. uskutočnenie stavebných prác postupmi verejného obstarávania. Pokiaľ pritom ide o získanie externých zmluvných partnerov na zabezpečenie správy zaisteného majetku, je zrejmé, že z povahy veci sú vylúčené postupy verejného obstarávania vo forme koncesie ako aj súťaže návrhov. Úrad preto takýchto externých partnerov získava prostredníctvom zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
Pokiaľ však ide o zabezpečenie správy zaistenej majetkovej účasti v právnickej osobe Úrad neuzatvára – so správcom - zmluvu (dvojstranný právny úkon) -, ale udeľuje mu písomné poverenie (jednostranný právny úkon).
V nadväznosti na uvedené žiadate úrad o zodpovedanie otázky, či je Úrad pre správu zaisteného majetku ako verejný obstarávateľ povinný zabezpečovať externých správcov majetkovej účasti v právnickej osobe postupmi upravenými v zákone č. 343/2015 Z.z."?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré im z tohto postavenia vyplývajú pri uskutočňovaní verejného obstarávania. Za účelom predídenia predčasnému konštatovaniu o porušení zákona, ako aj kolízie s dohľadovými kompetenciami úradu, sa metodická činnosť úradu v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.
Zároveň upozorňujeme, že podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 17.3.2010 metodický pokyn úradu nepredstavuje záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní a ani nesprávny metodický pokyn nemôže priniesť účastníkovi procesu verejného obstarávania priaznivejšie rozhodnutie vo veci.
Vychádzajúc z ustanoven
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve