Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13496-2021, povinné náležitosti súťažných podkladov, možnosti úpravy návrhu zmluvy

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13496-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 13.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 12.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V nadväznosti na zákonné znenie us. § 71 ods. 3, § 72 ods. 1 a § 73 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní kladiete úradu nasledovné otázky:
- Je povinnou súčasťou súťažných podkladov v rokovacom konaní so zverejnením aj návrh zmluvy, ktorá sa uzavrie s úspešným uchádzačom?
- Ak áno, môže verejný obstarávateľ uskutočniť úpravu návrhu zmluvy aj po tom, ako sa ukončí kvalifikácia záujemcov, tzn. sú vybraní záujemcovia, ktorí splnili podmienky účasti?
- Je takáto zmena v návrhu zmluvy dovolená, ak sa zmenou v návrhu zmluvy odstraňuje jej vnútorný rozpor (nesúlad článkov zmluvy, napr. keď zmluva na jednom mieste vyžadovala poistenie výlučne hlavného zhotoviteľa diela a na inom mieste počítala s poistením aj jeho subdodávateľov), nezavádza sa pre záujemcov žiadne obmedzenie ani nová povinnosť - a jeden zo záujemcov žiada o vysvetlenie nesúladu, príp. odstránenie rozporu?
- je prípustné, aby záujemcovia žiadali o zmenu zmluvy po lehote na predloženie žiadostí o účasť?
- Je prípustné, aby verejný obstarávateľ upravil návrh zmluvy na základe žiadostí o vysvetlenie, ktoré vyplynuli z poskytnutých informácií a dokumentov v rámci výzvy na predloženie základnej ponuky?
- Ak sú stanovené dve kritériá na vyhodnotenie ponúk (dve kritériá, o ktorých sa má rokovať) v podobe ceny za dielo a technického riešenia diela, je možné rokovať o oboch kritériách, s cieľom znižovať cenu a zlepšovať technické parametre riešenia?
- Ak áno, je možné očakávať, že zlepšovanie technických riešení bude mať vplyv na cenu diela, ale cena diela (po zlepšení technických parametrov) bude mať rastúcu tendenciu. Môže verejný obstarávateľ pripustiť, aby sa cena diela zvýšila (po tom ako sa v rokovaniach nasledujúcich po predložení ponúk zlepšia technické parametre riešenia)?
- Ide stále o zlepšenie obsahu ponúk aj keď cena diela sa bude zvyšovať (zlepší sa obsah ponúk s ohľadom na technické riešenie)?
- Môže uchádzač v konečnej ponuke zmeniť cenu za dielo v neprospech verejného obstarávateľa aj v prípade
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve