Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13577-2021, predložená banková záruka s lehotou platnosti kratšou ako je lehota viazanosti ponúk, princíp proporcionality

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13577-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 08.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 19.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: “Verejný obstarávateľ vo vyhlásení VO požadoval zábezpeku. V priebehu lehoty na predkladanie ponúk, došlo však z dôvodu zmeny v opise predmetu zákazky k predĺženiu lehoty predkladania ponúk. Spolu s tým predĺžil verejný obstarávateľ aj lehotu viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ obdržal od jedného z uchádzačov na pokrytie zábezpeky bankovú záruku, avšak s nesprávne stanovenou lehotou platnosti (podľa pôvodnej lehoty viazanosti ponúk). Verejný obstarávateľ vyzval uchádzača na vysvetlenie svojej ponuky a ten mu predložil Dodatok k bankovej záruke ktorý predlžuje pôvodnú lehotu platnosti na dátum zhodujúci sa s novou lehotou viazanosti ponúk. Problém je že dátum vystavenia tohto dátumu je po lehote predkladania ponúk.
ÚVO v Metodickom usmernení č. 16214-5000/2020 zo dňa 04.12.2020 o.i. uvádza: "Vychádzajúc z vyššie uvedeného predložená banková záruka alebo poistenie záruky s lehotou platnosti kratšou ako je lehota viazanosti ponúk predstavuje zloženie zábezpeky v rozpore s určenými podmienkami a zakladá obligatórny dôvod vylúčenia podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní."
V nadväznos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve