Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13590-2020, Vysvetlenie, Vylúčenie uchádzača

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13590-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 7.10.2020
Elektronickou poštou z 10.9.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie informácií k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo Vašej žiadosti uvádzate, že ste realizovali verejné obstarávanie prác, kde verejný obstarávateľ uviedol v Súťažných podkladoch požiadavky na obsah ponuky:
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
- Doklad o zložení zábezpeky
- Vyhlásenie uchádzača
a) o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
b) že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch,
c) že dokumenty predložené elektronicky sú zhodné s originálnymi dokumentmi,
d) že podmienkam súťaže porozumel, nemá námietky voči týmto podmienkam a prijíma ich.
- Návrh zmluvy
- Návrh uchádzača na plnenie kritérií
- Rozpočet stavby podľa poskytnutého výkazu výmer
- Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Verejný obstarávateľ zvolil reverzný postup pri vyhodnotení ponúk. Ponuky predložili 3 uchádzači. Ponuka jedného z nich neobsahovala Vyhlásenie uchádzača podľa bodov a) až d). Komisia vyhodnocovala ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vychádzala z metodických usmernení úradu a došla k záveru, že ponuku nie je možné doplniť dokladom, ktorý vôbec nebol predložený v ponuke a preto navrhla vylúčiť ponuku tohto uchádzača v súlade s § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
V rámci ex-ante kontroly implementačný orgán trvá na svojom stanovisku, že „Poskytovateľ nesúhlasí s ná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve