Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 17084-2020, vyhodnotenie predloženia informácie, že uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

17084-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.12.2020
Elektronickou poštou z 1.11.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Jedná sa o podlimitnú zákazku, podľa § 108 ZVO, na dodanie stavebných prác. V zmysle príslušných súťažných podkladov bol vyžadovaný mimo iného aj:
15.1.1. Vyhlásenie uchádzača, že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V tejto súvislosti uvádzame, že uchádzač predložil čestné vyhlásenie (...), v ktorom uviedol: Ja, dolu podpísaný -XY-, ako konateľ uchádzača, týmto čestne prehlasujem o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke. Podľa ust. § 37 ods. 2 ZVO skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Ďalej v zmysle časti A Pokyny na vypracovanie ponuky, bodu 15.1.8. súťažných podkladov mala ponuka obsahovať aj Splnomocnenie skupiny - predkladá sa v prípade, že ponuka bude predložená skupinou a bude obsahovať: Splnomocnenie skupiny, ktorá splnomocní člena skupiny a presne uvedie jeho obchodné meno a sídlo n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve