Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 17085-2020, vyhodnotenie splnenia podmienky účasti podľa § 112 ods. 4 písm. b) v spojení s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (technická alebo odborná spôsobilosť)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

17085-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.12.2020
Elektronickou poštou z 1.11.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Jedná sa o podlimitnú zákazku, podľa § 108 ZVO na dodanie stavebných prác. V zmysle príslušných súťažných podkladov - podmienky účasti technická spôsobilosť, bola podmienka účasti (referencie) nastavená nasledovne:
3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 3.1. až 3.3. alebo ich štatutárom osvedčených kópií:
3.1 Uchádzač predloží zoznam stavebných prác spolu s referenčným listom za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením minimálne jednej (1) zákazky v objeme minimálne predpokladanej hodnoty zákazky, ktorými preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.
Uchádzač vo svojej ponuke nepredložil zoznam stavebných prác ako samostatný dokument.
Vzhľadom na túto skutočnosť, uvádzame, že v zmysle časti F, čl. 3.1 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzač predloží zoznam stavebných prác spolu s referenčným listom... Verejný obstarávateľ požaduje predloženie referenčných listov, resp. referencií na každú zákazku zvlášť. Pri uvedenom nastavení podmienok účasti verejný obstarávateľ postupoval podľa ust. § 34 ods. 1 písm. b). Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov. Pre verejného obstarávateľa bolo nevyhnutné preukázať skúsenosť s v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve