Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2722-2021, zmena zmluvy počas jej trvania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2722-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 9.4.2021
Elektronickou poštou z 9.2.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o usmernenie a schválenie postupu k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Žiadate pritom o zaujatie stanoviska k možnosti uzatvorenia dodatkov k zmluve, ktorej zmluvnou stranou sa Úrad pre reguláciu hazardných hier stal na základe delimitácie majetku z Finančného riaditeľstva SR.
Ďalej uvádzate, že vzhľadom na znenie zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 445/2020 Z.z. z 18. decembra 2020, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu, má Váš úrad povinnosť byť technicky (softvérovo) pripravený na zmeny, ktoré nastanú počnúc 1.7.2021 v oblasti evidencie denných dátových balíčkov o vkladoch, stávkach a výhrach na každom jednotlivom hracom zariadení a v oblasti online prístupu na server prevádzkovateľov hazardných hier. Predpokladaná hodnota 1. etapy realizovanej k 1.7.2021 je 500 000,- eur bez DPH, pričom je plánovaná aj 2. etapa k 1.1.2022, zameraná na analytické výstupy s odhadovanou sumou cca 200 000,- eur.
Podľa Vášho názoru IS, ktorý Váš úrad užíva na základe delimitácie z Finančného riaditeľstva SR, nie je pripravený a nastavený na evidenciu a registráciu údajov, ktoré v zmysle vyššie uvedeného bude Váš úrad povinný zabezpečovať počnúc 1.7.2021. Máte za to, že potrebujete zapracovať do IS, ktorý bol delimitovaný z Finančného riaditeľstva SR aj ďalšie zmeny legislatívy, dopracovať, resp. upraviť procesy, ktoré sú odlišné od procesov používaných vo finančnej správe, zapracovať poznatky z aplikačnej praxe, a teda nie je možné zakonzervovať tento informačný systém.
V nadväznosti na vyššie uvedené sa pýtate, či je možné v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby Váš úrad za súčasného stavu, vzhľadom k naliehavej potrebe riešiť zmenové požiadavky, uzatvoril dodatok k zmluve podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kompetencia zo zmluvy z FR SR bola odstúpená na Váš úrad) a do akej sumy tak môže postupovať. Ak nebudete môcť riešiť zmenové požiadavky uzatváraním dodatkov k delimitovanej zmluve, potom je podľa Vás riešením len nové verejné obstarávanie, avšak máte za to, že do momentu implementácie nového diela by nemohol byť riešený rozvoj systému a nemohla by byť zapracovaná ani legislatíva, čo znefunkční úrad.
Vzhľadom k vyššie uvedenému navrhujete, aby Váš úrad začal pripravovať verejné obstarávanie na nový agendový informačný systém, čo si však podľa Vášho názoru bude vyžadovať obdobie cca 3 rokov (verejné obstarávanie, analýza stavu zo strany nového dodávateľa, vývoj diela, migrácia údajov, testovanie, školenia, implementácia do produkčnej prevádzky).
V nadväznosti na vyššie uvedené chcete do momentu implementácie nového diela obstaraného v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní uzatvárať dodatky podľa § 18 ods. 1 písm. a), písm. c) alebo písm. e) zákona o verejnom obstarávaní k delimitovanej časti zmluvy z Finančného riaditeľstva SR maximálne do výšky 50% z ceny diela modulu hazardných hier (ďalej len „IS RHH“), ktorý bol oddelimitovaný z Finančného riaditeľstva SR v rámci prechodného ustanovenia zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko nevyhnutne potrebujete zabezpečiť uplatňovanie postupov v IS RHH v súlade s právnymi predpismi, ktoré nadobudli účinnosť po dátume delimitácie z finančnej správy, ako aj z dôvodu dopracovania postupov v súlade s vyššie uvedeným zákonom č. 30/2019 Z.z.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve